Tilinpäätöstiedote 2016: Vertailukelpoinen liikevoitto parani Euroopassa muutosohjelmien vauhdittamana vuonna 2016

Uponor Oyj                Tilinpäätöstiedote 1-12/2016                     13.2.2017      8.00

 

Vertailukelpoinen liikevoitto parani Euroopassa muutosohjelmien vauhdittamana vuonna 2016

 • Muutosohjelmilla ja aiemmilla tehostamisohjelmilla saavutettujen säästöjen ansiosta Talotekniikka – Euroopan ja Uponor Infran vertailukelpoinen liikevoitto parani vuonna 2016; Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tulos säilyi vahvana mutta jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi
 • Loka–joulukuun liikevaihto 268,9 (2015: 262,0) milj. euroa; vertailukelpoinen liikevoitto 16,1 (16,5) milj. euroa
 • Liikevaihto 1–12: 1 099,4 (1 050,8) milj. euroa, kasvua 4,6 %, orgaaninen kasvu 2,0 %
 • Liikevoitto 1–12: 71,0 (71,4) milj.euroa, muutos 0,7 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto 90,7 (75,8) milj. euroa, kasvua 19,7 %
 • Osakekohtainen tulos 0,58 (0,51) euroa
 • Ohjeistus vuodelle 2017: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton (ilman kertaluonteisia eriä) odotetaan paranevan vuodesta 2016
 • Hallituksen osinkoesitys on 0,46 (0,44) euroa/osake
   

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Talotekniikka – Euroopan muutosohjelma eteni hyvin. Segmentin aikaisempaa vahvempi ja virtaviivaisempi hallintorakenne sekä tehokas tuotantoverkosto mahdollistavat Uponorille vankan jalansijan Euroopan elpyvillä rakennusmarkkinoilla.
 • Talotekniikka - Pohjois-Amerikan tulos säilyi hyvänä, vaikka segmentin liikevoitto ei kasvanutkaan vahvaan edelliskauteen verrattuna. Pohjois-Amerikan näkymät ovat edelleen hyvät.
 • Uponor Infran vertailukelpoisen kannattavuuden hyvä kehitys vuonna 2016 osoittaa, että muutosohjelma ja aiemmat tehostamistoimet tuottavat tulosta. Seuraavaksi keskitytään markkinoimaan Uponorin lisäarvoa tuottavia järjestelmiä ja luomaan liikevaihdon kasvua.
 • Uudistuminen ja innovaatiot ovat olleet Uponorin tärkein voimavara koko sen lähes satavuotisen historian ajan. Vuonna 2016 investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ylittivät ensimmäistä kertaa 20 miljoonaa euroa. Kasvua aiheuttivat muun muassa käyttövesiliiketoiminnan digitaalihankkeet, joista esimerkkeinä äskettäin perustettu yhteisyritys Phyn, joka kehittää älykkäitä käyttövesiratkaisuja, tai Uponorin tytäryhtiö UWater, joka luo teknologiaa vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaamiseen. Järjestelmien koetestaaminen sujuu suunnitelmien mukaisesti.
   

Hallituksen osinkoesitys

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,46 (0,44) euron osinkoa osaketta kohti. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan ja yhtiön liiketoimintanäkymät. Hallitus huomioi myös sen, että yhtiön kasvusuunnitelmiin on hyvin saatavilla ulkopuolista rahoitusta.
 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

Konsernitulos
M€ (jatkuvat toiminnot)
    2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto     1 099,4 1 050,8 1 023,9 906,0 811,5
Toiminnan kulut     991,0 942,7 926,4 823,6 726,5
Poistot ja arvonalentumiset     41,6 39,1 36,5 33,0 28,2
Liiketoiminnan muut tuotot     4,2 2,4 2,4 0,8 0,9
Liikevoitto     71,0 71,4 63,4 50,2 57,7
Vertailukelpoinen liikevoitto     90,7 75,8 67,7 55,2 57,7
Rahoitustuotot ja kulut     -10,0 -8,9 -7,4 -7,1 -8,6
Tulos ennen veroja     60,4 62,8 56,3 43,2 49,4
Tulos jatkuvista toiminnoista     41,5 37,1 36,3 27,1 32,9
Tilikauden tulos     41,9 36,9 36,0 26,8 32,8
Osakekohtainen tulos     0,58 0,51 0,50 0,38 0,45


Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta
Tämä tiedote on tiivistelmä Uponorin vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteesta, joka on liitetty oheen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta.

Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Ellei toisin mainita, luvut koskevat jatkuvia toimintoja. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.
 

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 13.2. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.
 

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor julkaisee vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 3.5.2017. Hiljaisen jakson aikana 1.4–3.5. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

 

Vuoden 2016 viimeinen neljännes 

Markkinat

Suurin osa Uponorille tärkeistä Euroopan talotekniikan markkinoista piristyi edellisvuoteen verrattuna; vuoden viimeisellä neljänneksellä rakentamisen määrä lisääntyi ja rakennusyritysten luottamus parani. Pohjois-Amerikassa taloteknisten ratkaisujen kysyntää vilkastutti rakentamisen lievä kasvu, joskin asuntolainojen korkojen nousu ja työvoimapula todennäköisesti hillitsivät kasvua. Kanadassa asuinrakennusmarkkinat säilyivät ennallaan.

Yhdyskuntatekniikan markkinat säilyivät pääsääntöisesti vakaina, mutta Kanadassa ja Puolassa kunnallisteknisten ratkaisujen kysyntä jatkoi hiipumistaan. Energian hinnan nousu viime kuukausien aikana ei ole lisännyt öljyntuotantoon liittyviä rakennushankkeita, mutta kunnallistekniset elvytyshankkeet ovat lisänneet kysyntää muissa markkinasegmenteissä. 
 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto loka–joulukuussa kasvoi 2,6 prosenttia ja oli 268,9 (262,0) milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu, kun Saksassa vuoden 2016 tammikuussa toteutetut yritysostot jätetään huomioimatta, oli 0,2 %. Valuuttakurssien vaikutus oli 0,9 milj. euroa, eli viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli 0,5 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 125,8 (114,3) milj. euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna on 10,0 %. Reilu puolet liikevaihdon kasvusta on seurausta Saksassa tammikuussa 2016 tehdyistä yritysostoista ja loput liikevaihdon orgaanisesta kasvusta erityisesti Lounais- ja Pohjois-Euroopan markkinoilla.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 77,2 (74,0) milj. euroa. 4,5 prosentin kasvuvauhti jäi vain hieman jälkeen joistakin aiemmista vuosineljänneksistä. Kasvun hidastumisen voi ainakin osittain katsoa johtuneen Yhdysvaltain markkinoiden tasaantumisesta vuoden 2016 loppupuoliskolla, vaikka kysyntä jatkoikin kasvuaan. Toisaalta kasvua hidasti myynnin voimakas vaihtelu, joka johtui muoviliitinten raaka-ainepulasta, joka alkoi vuoden 2015 loppupuolella. Myynnin tuotejakamasta päätellen jakelijat, jotka ilmoittamiemme toimitusvaikeuksien takia täydensivät varastojaan vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, palasivat vähitellen normaaliin ostorytmiin viimeisellä vuosineljänneksellä.

Uponor Infran liikevaihto 67,2 (75,0) milj. euroa laski 10,4 prosentilla. Vaikka liikevaihto Pohjois-Euroopassa kasvoi, se ei riittänyt tasapainottamaan itäisen Euroopan ja Kanadan supistuneiden markkinoiden vaikutusta.
 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu:


M€
10–12
2016
10–12
2015
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 125,8 114,3 10,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 77,2 74,0 4,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 82,7 80,2 3,2 %)
Uponor Infra 67,2 75,0 -10,4 %
Eliminoinnit -1,3 -1,3  
Yhteensä 268,9 262,0 2,6 %


Tulos ja kannattavuus

Konsernin vertailukelpoinen bruttokate oli vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 91,5 (91,7) milj. euroa. Bruttokatemarginaali oli 34,1 % (35,0 %). Vertailukelpoinen bruttokatemarginaali heikkeni hieman kaikissa segmenteissä.

Konsernin liikevoitto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,5 (14,0) milj. euroa, muutos 46,5 prosenttia. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 2,8 % (5,3 %).

Katsauskauden vertailukelpoinen liikevoitto, eli liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, oli 16,1 (16,5) milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 6,0 % (6,3 %). Kaikki vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät Euroopassa toteutettaviin muutosohjelmiin, ja sisältävät myös Uponor Infran Kanadan säästöohjelman. Erien kokonaismäärä viimeisellä vuosineljänneksellä oli 8,6 (2,5) milj. euroa, josta Uponor Infran osuus oli 3,0 (0,7) milj. euroa ja Talotekniikka – Euroopan 5,6 (1,8) milj. euroa.

Talotekniikka - Euroopan raportoitu liikevoitto laski jyrkästi. Lasku johtui muutosohjelmien aiheuttamista kustannuksista. Kustannuksia aiheuttivat esimerkiksi PEX-putkituotannon siirtäminen Espanjasta Virsbon tehtaalle Ruotsiin, toimipisteen muutto Isossa-Britanniassa ja eräissä maissa toteutetut henkilöstövähennykset. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huomioiden Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 40,4 % ja oli 7,2 (5,1) milj. euroa. Lisäksi jo useita vuosia jatkunut heikko markkinakehitys aiheutti hintapaineita Uponorin tärkeimmissä tuoteryhmissä. Näiden vaikutusta hillitsi yleiskustannusten tehokas seuranta.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevoitto jäi hieman vuoden 2015 vahvoista luvuista, mutta kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali 15,4 % (16,3 %) oli edelleen korkea. Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat lähinnä muoviliitinten valmistusta häiritsevän raaka-ainepulan seurauksiin liittyvät kustannukset, joista on raportoitu jo aikaisemmin. Muoviliittimet korvattiin yksikkökustannuksiltaan kalliimmilla messinkiliittimillä. Vuosineljänneksen päättyessä Uponor kykeni tarjoamaan kattavan valikoiman uudesta, aikaisempaa kalliimmasta materiaalista valmistettuja muoviliittimiä. Epävakaan tilanteen seurauksena myös toimituskustannukset asiakkaille kasvoivat.

Muutosohjelmat heikensivät myös Uponor Infran liikevoittoa. Lisäksi edellisvuoden luvuissa on mukana Omega-Liner®-putkistosaneerausliiketoiminnan myynti joulukuussa 2015. Vertailukelpoinen liikevoitto oli -2,0 (-0,5) milj. euroa. Heikko tuloskehitys johtui pääosin liikevaihdon epäsuotuisasta kehityksestä Pohjois-Amerikassa ja itäisen Euroopan markkinoilla. Pohjois-Euroopassa kehitys oli suotuisampaa. Toisin kuin vuonna 2015, raaka-aineiden vakaahko hintakehitys vakautti myös tulosta. Vuoden 2015 toisella ja kolmannella neljänneksellä raaka-ainepula ja hinnoitteluun liittyvät tekijät hidastivat yhdyskuntateknisten ratkaisujen myyntiä. Kun tilanne loppuvuodesta 2015 vakiintui, myös kysyntä kasvoi voimakkaasti vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä.
 

Raportoidun liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka–joulukuu:

M€ 10–12
2016
10–12
2015
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 1,6 3,3 -53,9 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 11,9 12,2 -1,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 12,7 13,1 -2,7 %)
Uponor Infra -5,0 -1,2 -334,7 %
Muut -0,3 -0,9  
Eliminoinnit -0,7 0,6  
Yhteensä 7,5 14,0 -46,5 %

 
Vertailukelpoisen liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, loka-joulukuu:


M€
10-12
2016
10-12
2015
Vertailukelpoinen muutos
Talotekniikka – Eurooppa 7,2 5,1 40,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 11,9 12,2 -1,6 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 12,7 13,1 -2,7 %)
Uponor Infra -2,0 -0,5 -370,8 %
Muut -0,3 -0,9  
Eliminoinnit -0,7 0,6  
Yhteensä 16,1 16,5 -2,3 %

 

Uponor Oyj:n tilinpäätös 1–12/2016


Markkinat

Rakentaminen lisääntyi Euroopan markkinoilla, joskin lähtötaso oli matala. Pohjois-Amerikassa rakennustoiminta pysyi vilkkaana, mutta aiempina vuosina raportoitu huomattava kasvu osoitti heikkenemisen merkkejä.

Keski-Euroopan maista Saksassa talous kasvoi edelleen kuluttajavetoisesti. Vahvat työmarkkinat ja matalat asuntolainojen korot lisäsivät asuinrakentamisen kysyntää, minkä seurauksena rakennuslupien määrä lisääntyi merkittävästi ja rakentajien luottamus nousi ennätyksellisen korkealle. Huomattavasti suuremmassa korjausrakentamisen segmentissä kasvu säilyi vaimeana. Liike- ja julkisrakentaminen jatkui vahvana, joskin ulkoiset poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät jarruttivat joidenkin uusien hankkeiden aloittamista. Alankomaissa rakentaminen jatkoi kasvuaan mutta aikaisempaa hitaammin.

Etelä- ja Lounais-Euroopassa Espanjan ja Ranskan varsin hiljaiset rakennusmarkkinat ovat lähteneet maltilliseen kasvuun, mutta Italiassa markkinatilanne jatkui melko heikkona. Isossa-Britanniassa EU-kansanäänestyksellä ei ole toistaiseksi ollut kovin näkyviä vaikutuksia, ja tilanne asuin-, liike- ja julkisrakentamisen segmenteissä säilyi ennallaan.

Pohjoismaissa rakentaminen kääntyi nousuun. Ruotsissa jatkunut asuinrakentamisen noususuhdanne jatkui, ja on korkeimmillaan sitten 1990-luvun alkuvuosien. Suomessa investoinnit asuin-, liike- ja julkisrakentamiseen kasvoivat vuodesta 2015 nyt jo vuosia jatkuneen hidastumisen jälkeen. Norjassa investoinnit liike- ja julkisrakentamiseen pysyivät edellisvuoden tasolla ja investoinnit asuinrakentamiseen hieman kasvoivat. Tanskan markkinat pysyivät tasaisina.

Itä-Euroopassa jatkunut epävarmuus heijastui asuin-, liike- ja julkisrakentamisen segmentteihin. Itäisen Keski-Euroopan maissa, kuten Tšekin tasavallassa, Unkarissa ja Puolassa, investoinnit asuinrakentamiseen kasvoivat, mutta investoinnit liike- ja julkisrakentamiseen laskivat edellisvuodesta. Baltian maissa investoinneissa rakentamiseen ei tapahtunut muutoksia.

Pohjois-Amerikassa investoinnit asuin-, liike- ja julkisrakentamiseen pysyivät pääosin hyvällä tasolla, mutta talouden elpymisestä tähän saakka jatkunutta huomattavaa kasvua ei enää ollut näkyvissä. Asuntorakentajien mieliala on optimistinen ja kuluttajien luottamus vahva, mutta asuntolainojen korkojen nousu ja joillakin alueilla myös työvoimapula hillitsivät kehitystä. Johtavissa rakennusindikaattoreissa oli havaittavissa suurta epävakautta vuoden jälkipuoliskolla, mikä saattoi vaikuttaa jakeluketjun ostokäyttäytymiseen. Kanadan asuinrakentamisen markkinat heikkenivät hieman edellisvuoteen verrattuna.

Pohjoismaissa yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntä oli yleisesti ottaen vakaata, Ruotsissa ja Norjassa kysyntä kasvoi jonkin verran. Markkinatilanne Puolassa ja muissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa säilyi vaisuna, ja Baltian maissa yhdyskuntatekniikan investoinnit vähenivät jyrkästi. Energian hinnan heikko kehitys jarrutti öljyntuotantoon liittyviä rakennushankkeita Kanadassa ja rasitti yhdyskuntatekniikan liiketoimintaa myös muilla markkinasegmenteillä.
 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto vuonna 2016 oli 1 099,4 (2015: 1 050,8) milj. euroa, mikä on 4,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu ilman Uponor Infran yritysmyyntejä vuonna 2015 ja Talotekniikka - Euroopan Saksassa vuonna 2016 toteutettuja yritysostoja, oli 2,0 prosenttia. Valuuttakurssien vaikutus oli -10,3 milj. euroa, eli koko vuoden 2016 vertailukelpoinen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli 3,0 prosenttia. Suurimmat vaikutukset johtuivat Ison-Britannian punnan (GBP), Kanadan dollarin (CAD), Ruotsin kruunun (SEK) ja Venäjän ruplan (RUB) kurssivaihteluista, ja vaikutukset koskivat lähinnä Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto kasvoi 9,4 %, ja orgaaninen kasvu oli 2,6 %. Myönteinen kehitys on seurausta myynnin vilkastumisesta useilla Euroopan markkinoilla, lähinnä Lounais-Euroopassa ja Pohjoismaissa, sekä Saksassa tammikuussa 2016 tehdyistä yritysostoista. Euroopan kymmenestä suurimmasta maasta yhdeksässä liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa mitattuna. Suurinta kasvu oli Ruotsissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. Saksan koko kasvu johtui yritysostoista. Voimakas hintakilpailu heikensi paikallista järjestelmämyyntiä Saksassa. Projektiliiketoiminnan kasvu kuitenkin tasapainotti hintakilpailun negatiivista vaikutusta.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi 10,7 %. Vuosi 2016 jakaantui selkeästi kahteen osaan: Yhdysvalloissa liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden alkupuolella, mutta vuoden loppupuolella kasvu tasaantui heijastellen rakennusmarkkinoiden yleisiä suuntauksia. Lisäksi vuoden aikana koettu muoviliitinten raaka-ainepula oli yllättävä haaste, johon jouduttiin vastaamaan korvaamalla muoviliittimet hetken aikaa messinkiliittimillä. Raaka-ainepula hämmensi liikevaihdon lisäksi myös toimitusketjua ja seuraukset vaikuttivat putki- ja liitinjärjestelmien liikevaihdon kasvuun lähes koko vuoden. Tästäkin huolimatta PEX-putkien myynti kasvoi vuoden 2016 aikana hyvin niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin.

Uponor Infran liikevaihto pieneni 7,7 prosentilla. Vaikka kysyntä Pohjois-Euroopassa hieman kasvoi, se ei riittänyt tasapainottamaan liikevaihdon heikkona jatkunutta kehitystä Puolassa ja Pohjois-Amerikassa.

Liiketoimintaryhmittäin laskettuna käyttövesijärjestelmien osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 49 % (45 %), sisäilmastoratkaisujen 25 % (25 %) ja yhdyskuntatekniikan 26 % (30 %).
 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2016:

M€ 1–12/
2016
1–12/
2015
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 511,0 467,1 9,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 305,6 275,8 10,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 337,2 304,6 10,7 %)
Uponor Infra 287,9 312,0 -7,7 %
Eliminoinnit -5,1 -4,1  
Yhteensä 1 099,4 1 050,8 4,6 %


Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin liikevaihdosta (vuoden 2015 osuus sulkeissa): USA 25,1 % (23,9 %), Saksa 14,7 % (13,0 %), Suomi 11,2 % (11,8 %), Ruotsi 9,1 % (8,9 %), Kanada 7,3 % (7,9 %), Tanska 4,4 % (4,5 %), Alankomaat 3,6 % (3,5 %), Espanja 3,2 % (2,8 %), Iso-Britannia 2,9 % (3,4 %) ja Norja 2,7 % (2,9 %).
 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin koko vuoden bruttokate oli 376,0 (370,2) milj. euroa, mikä on 5,8 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali oli 34,2 % (35,2 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 383,9 (371,0) milj. euroa eli 34,9 % (35,3 %). Hintakilpailu sekä tuotevalikoimaan liittyvät tekijät Talotekniikka – Euroopassa ja muoviliitintoimitusten haasteet Talotekniikka – Pohjois-Amerikassa rasittivat bruttokatemarginaalia, mitä kuitenkin toiminnallisen tuottavuuden parantuminen kaikissa segmenteissä suurelta osin korvasi.

Konsernin liikevoitto oli 71,0 (71,4) milj. euroa, mikä on lähellä edellisvuoden tasoa. Kannattavuutta mittaava liikevoittomarginaali laski vertailukauden 6,8 prosentista 6,5 prosenttiin. Valuuttakurssien muuntovaikutus koko vuoden tulokseen oli vähäinen.

Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kasvoi 19,7 prosenttia ja oli 90,7 (75,8) milj. euroa. Talotekniikka – Euroopan vertailukelpoinen liikevoitto oli 38,0 (27,6) milj. euroa ja Uponor Infran 6,4 (0,9) milj. euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kokonaismäärä oli 19,7 (4,3) milj. euroa, josta Talotekniikka – Euroopan osuus oli 12,4 (3,6) milj. euroa ja Uponor Infran 7,2 (0,7) milj. euroa. Kaikki vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät käynnissä olleisiin muutosohjelmiin.

Euroopan markkinatilanteen kirkastuminen vuoden 2016 aikana vaikutti suotuisasti erityisesti Talotekniikka – Euroopan liikevoiton kehitykseen. Toinen erityisesti Uponor Infraan vaikuttava tekijä oli muoviraaka-aineen vakaa hintakehitys ja hyvä saatavuus, joissa ero edellisvuoteen oli merkittävä.

Talotekniikka – Euroopan koko vuoden liikevoitto kasvoi, vaikkakin taso pidemmän aikavälin vertailussa jäi melko alhaiseksi. Kasvu oli seurausta suuremmasta liikevaihdosta ja muutosohjelmien ansiosta saavutetuista kustannussäästöistä. Vuoden 2016 aikana Uponor sulki 10 toimipistettä, joista yksi siirrettiin uuteen paikkaan. Lisäksi kolmen toimipisteen pinta-alaa supistettiin. Henkilöstön nettomäärä väheni vuoden 2016 aikana 164 henkilöllä, mikä on linjassa alkuperäisen suunnitelman kanssa. Kannattavuutta rasitti kilpailun kiristyminen sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien segmenteissä. Sitä synnyttivät markkinoilla yleistyneet omat tuotemerkit sekä teknisesti edullisempia ratkaisuja tarjoavat yhtiöt. Kilpailu koveni myös jakelukanavien kesken.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevoitto oli jälleen vahva, vaikka kannattavuus hieman heikkenikin vertailukauden erittäin hyvästä tuloksesta. Liikevoitto pieneni erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä johtuen muoviliitinten raaka-ainepulan seurauksena syntyneistä ylimääräisistä kustannuksista. Muoviliittimet korvattiin yksikkökustannuksiltaan kalliimmilla messinkiliittimillä. Viimeisen vuosineljänneksen päättyessä saatavissa oli kattava valikoima uudesta, aikaisempaa kalliimmasta materiaalista valmistettuja muoviliittimiä. Hankalasti hallittavissa olevan tilanteen seurauksena myös toimituskustannukset asiakkaille kasvoivat merkittävästi.

Uponor Infran liikevoitto laski johtuen Euroopan muutosohjelman ja Kanadassa vuoden viimeisellä neljänneksellä aloitetun säästöohjelman aiheuttamista vertailukelpoisuuteen vaikuttavista kustannuksista. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,4 (0,9) milj. euroa; kasvuun vaikuttivat aiemmista tehostamisohjelmista saadut säästöt ja suotuisa tuloskehitys useimmissa Pohjoismaissa. Kehitystä toisaalta heikensivät Pohjois-Amerikan ja itäisen Euroopan heikot suhdanteet sekä tilapäiset haasteet Tanskassa. Toisin kuin vuonna 2015, raaka-aineiden hintakehitys vuonna 2016 oli suhteellisen vakaata, mikä vaikutti raaka-ainekustannuksiin ja bruttokatteeseen.

Muihin liiketoiminnan tuottoihin sisältyy Kanadassa vuonna 2016 sovitun patenttiloukkaustapauksen rojaltimaksut ja korvaukset koskien patenttiloukkausta.
 

Raportoidun liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2016:

M€ 1–12/
2016
1–12/
2015
Raportoitu muutos
Talotekniikka – Eurooppa 25,6 24,0 6,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 50,0 51,0 -1,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 55,2 56,3 -1,9 %)
Uponor Infra -0,8 0,2 -484,2 %
Muut -2,2 -3,8  
Eliminoinnit -1,6 0,0  
Yhteensä 71,0 71,4 -0,7 %


Vertailukelpoinen liikevoiton jakautuminen segmenteittäin 1.1. – 31.12.2016:

  
M€
1-12
2016
1-12
2015
Vertailukelpoinen muutos
Talotekniikka – Eurooppa 38,0 27,6 37,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 50,0 51,0 -1,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (M$) 55,2 56,3 -1,9 %)
Uponor Infra 6,4 0,9 573,0 %
Muut -2,1 -3,8  
Eliminoinnit -1,6 0,0  
Yhteensä 90,7 75,8 19,7 %


Konsernin rahoituskulut olivat 10,0 (8,9) milj. euroa ja valuuttakurssierot -3,9 (-3,4) milj. euroa.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -0,6 (0,3) milj. euroa, mikä sisältää yhdessä Belkin International, Inc. -yhtiön kanssa perustetun yhteisyrityksen, Phynin, tuotekehitys- ja muita perustamiskustannuksia.

Tulos ennen veroja oli 60,4 (62,8) milj. euroa. Efektiivinen veroaste oli 31,3 % (40,9 %), joka on hieman alle odotettavissa olevan pitkän aikavälin tason, ja sisältää Uponorille jälkikäteen Yhdysvalloissa myönnettyjä kertaluonteisia verohelpotuksia tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Tuloverot verohelpotukset mukaan lukien olivat 18,9 (25,7) milj. euroa. Vuoden 2015 tuloveroihin sisältyy Virossa osingonjaon yhteydessä maksettuja veroja 1,6 milj. euroa sekä Viron tytäryhtiöissä voitonjakoon käytettävissä oleviin varoihin liittyvä 0,5 milj. euron laskennallinen verovelka, joka vastaa noin 3,3 prosenttiyksikön kertaluonteista vaikutusta veroasteeseen.

Konsernin tilikauden tulos oli 41,9 (36,9) miljoonaa euroa.

Oman pääoman tuotto oli 13,1 (12,1) prosenttia. Sijoitetun pääoman tuotto laski 14,1 (15,5) prosenttiin. Sijoitetun pääoman tuotto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät huomioidaan, oli 18,3 % (16,5 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,58 (0,51). Oma pääoma osaketta kohti oli 3,60 (3,39) euroa. Muut osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osiosta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 59,9 (58,2) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta -31,9 (16,5) milj. euroa. Muutos johtui Saksan yritysostoista tammikuussa 2016 ja 15 miljoonan dollarin investoinnista Phyn-yhteisyritykseen heinäkuussa 2016.

Tunnusluvut löytyvät tunnuslukuosiosta viiden vuoden ajalta.
 

Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus

Investoinneissaan Uponorin tavoitteena on sijoittaa resursseja kannattaviin liiketoimintamahdollisuuksiin, mutta samalla hallita investointien kokonaismäärää tiukasti.

Vuonna 2016 Talotekniikka - Eurooppa investoi uuteen tuotantoteknologiaan, Talotekniikka - Pohjois-Amerikka tuotantokapasiteetin lisäämiseen ja Uponor Infra tuotannon tehostamiseen. Uuteen tehtaaseen Kiinan Taicangissa (Shanghai) asennettiin tuotantolinjat ja tuotanto käynnistyi joulukuussa 2016. Suuri osa investoinneista suunnataan tarkasti harkittuihin, tuottavuutta parantaviin uudistuksiin ja kunnossapitoon.

Vuonna 2016 bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 50,7 (50,1) milj. euroa, eli selvästi ennakoitua vähemmän. Syynä olivat hankkeiden viivästymiset. Nettoinvestointien määrä oli 48,4 (49,2) milj. euroa.

Tammikuussa 2016 Uponor osti saksalaisyhtiöiden, Delta Systemtechnik GmbH:n ja KaMo-ryhmän, osakekannat kokonaisuudessaan ja heinäkuussa Uponor allekirjoitti sopimuksen Phyn-nimisen yhteisyrityksen perustamisesta Belkin International, Inc:n kanssa.

Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen olivat yhteensä 21,4 (18,5) miljoonaa euroa eli 1,9 (1,8) prosenttia liikevaihdosta. Kasvu oli pääosin seurausta uuden, konserninlaajuisen teknologiatoiminnon perustamisesta ja siihen palkatuista työntekijöistä, investoinneista digitalisaation saralla sekä tuote-, sovellus- ja materiaalikehitykseen kohdennetuista suorista kustannuksista.

Uponorin tärkein voimassa oleva rahoitusohjelma 31. joulukuuta 2016 oli vuonna 2018 erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina. Sen lisäksi Uponor otti yritysostoihin ja yhteisyritysten perustamiseen liittyvien toimintojen rahoittamiseksi 50 milj. euron lainan tammikuussa 2016 ja 20 milj. euron lainan heinäkuussa 2016. Molempien lainojen laina-aika on viisi vuotta.

Voimassa oli yhteensä neljä kahdenvälistä, 2019–2021 erääntyvää luottolimiittiä yhteensä 200 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2016 aikana näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään.

Lyhytaikaisen rahoituksen tarpeeseen vastaa kotimainen 150 milj. euron yritystodistusohjelma, josta ei tilinpäätöshetkellä ollut käytössä yhtään. Rahavarat vuoden lopussa olivat yhteensä 16,3 (49,2) milj. euroa.

Konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota myyntisaamisiin ja luottoriskeihin. Myyntisaamisten määrän lisääntyminen liittyy muutoksiin avainasiakkuuksien hallinnassa Pohjois-Amerikassa.

Konsernin korolliset nettovelat nousivat 159,5 (91,3) milj. euroon. Tämä johtui pääosin Saksan yritysostoista ja Phyn-yhteisyrityksen perustamisesta. Myyntisaamisten määrä kasvoi Pohjois-Amerikassa, ja varastoja kasvatettiin sekä Talotekniikka – Euroopassa että Uponor Infrassa tuotannon siirtojen varalle. Omavaraisuusaste oli 42,8 (44,3) prosenttia ja nettovelkaantuminen eli gearing 48,8 (29,3) prosenttia. Velkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui 56,7 (40,4), kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30–70.
 

Katsauskauden tapahtumia

Uponor Holding GmbH osti saksalaisyhtiöiden, Delta Systemtechnik GmbH:n ja KaMo-ryhmän, osakekannat kokonaisuudessaan. Kauppa toteutui tammikuun 4. päivänä. Deltan ja KaMon yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli 32,8 miljoonaa euroa ja ne työllistivät 119 työntekijää. Tammikuun 7. päivänä Uponor Oyj ilmoitti ostaneensa reaaliaikaiseen vedenlaadun seurantaan erikoistuneen suomalaisen startup-yrityksen koko osakekannan. Yritys on kehittänyt ainutlaatuisen ja vallankumouksellisen teknologian vedenlaadun reaaliaikaiseen mittaamiseen. Yrityksen nimeksi tuli UWater Oy. Hankinnat vahvistivat Uponorin vedenlaatuun ja hygieenisyyteen liittyvää osaamista, minkä merkitys kasvaa nyky-yhteiskunnassa jatkuvasti niin kunnallisissa kuin myös teollisuuden ja kotitalouksien käyttövesijärjestelmissä.

Tammikuussa Uponor Oyj tiedotti tytäryhtiöidensä Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n käymien yt-neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelujen tuloksena vähennettiin kaikkiaan 126 työpaikkaa. Yhteistoimintaneuvottelut liittyivät Euroopassa käynnistettyihin muutosohjelmiin, joista tiedotettiin syksyllä 2015. Samassa yhteydessä Uponor Infra päätti siirtää paineputki- ja kaivotuotannon Vaasasta Nastolaan.

Heinäkuun 13. päivänä Uponor Oyj ja yhdysvaltalainen Belkin International, Inc. perustivat älykkäitä teknologiaratkaisuja veden mittaamiseen kehittävän ja kaupallistavan yhteisyrityksen Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Uusi Phyn-niminen yhteisyritys kehittää veden mittaamiseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen liittyvää teknologiaa sekä kuluttajien että rakennusteollisuuden käyttöön. Uponor omistaa yhteisyrityksestä vähemmistön, ja se raportoidaan konsernin tilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä. Uponor investoi alkuvaiheessa 15 miljoonaa dollaria ja sai yhteisyrityksistä 37,5 prosentin omistusosuuden. Lisäksi osapuolet sopivat ajanjaksosta, jonka aikana Uponorilla on mahdollisuus sijoittaa liiketoimintaan 10 miljoonaa dollaria lisää ja kasvattaa omistusosuutensa Phynissa 50 prosenttiin. Uponor näkee yhteisyrityksen tärkeänä askeleena yhtiön kasvustrategiassa, erityisesti esineiden internet (IoT) -markkinoilla, sekä digitalisaatiokehityksessä, sillä se tukee oivallisesti yhtiön tavoitetta luoda turvallisia ja kestävää kehitystä tukevia rakennuksia sekä yhdyskuntatekniikkaa.

Lokakuun 10. päivänä työntekijät muuttivat Uponorin uuteen toimistoon Kiinan Taicangissa. Kiinaan valmistunut tuotantolaitos on Uponorin uusin ja ensimmäinen Aasiassa. Tuotanto ja toimitukset käynnistettiin suunnitelmien mukaisesti vaiheittain joulukuuhun mennessä. Uusia linjoja otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana. Tuotantolaitoksen pinta-ala on 10 000 m².

Marraskuun 23. päivänä Uponor ilmoitti suunnitelmastaan sulkea PEX-putkituotanto Mostolesissa Espanjassa ja keskittää tuotanto yhtiön Virsbon tehtaalle Ruotsiin. Päätös asiasta tehtiin joulukuussa. Uudelleenjärjestelyjen seurauksena poistuu enintään 50 työpaikkaa, pääosin helmikuun 2017 loppuun mennessä. Uponorin jakelukeskus ja myynti- ja markkinointiorganisaatio säilyvät Espanjassa. Tuotannon keskittäminen on osa koko Euroopan kattavaa muutosohjelmaa, joka käynnistettiin syksyllä 2015. Yhtiön tavoitteena on järkeistää tuotantoa ja vähentää kuluja toimitusketjussa ja tuotannossa.

Osana Talotekniikka – Euroopan muutosohjelmaa suljettiin yhteensä 10 toimipistettä eri puolilla Eurooppaa, mukaan lukien Ison-Britannian toimipiste siirto lähelle Lontoota. Muutosohjelman seurauksena henkilöstön nettomäärä väheni vuoden 2016 aikana 164 henkilöllä.

Uponor Infrassa tuotannon keskittämistä ja tehostamista jatkettiin Suomessa ja Tanskassa. Muutosohjelman seurauksena Uponor Infran henkilöstö väheni vuoden 2016 aikana 75 henkilöllä.

Joulukuun 12. päivänä Uponor Oyj:n hallitus ilmoitti päätöksestä jatkaa vuonna 2014 käynnistettyä yhtiön johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 30 konsernin johtoryhmään ja johtajistoon kuuluvaa henkilöä. Se kattaa kalenterivuodet 2017–2019 ja tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita, jos hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan vuonna 2020. Ohjelman tarkoituksena on jatkaa Uponorin toimivan johdon ja osakkeenomistajien tavoitteiden yhdenmukaistamista ja siten kasvattaa yrityksen arvoa, vahvistaa kannattavaa kasvua ja sitouttaa ohjelmaan osallistuvat johtajat yritykseen pitkäkestoisesti.

Vuoden 2016 aikana Uponor toi markkinoille useita uusia tuotteita. Uponor Smatrix Aqua auttaa parantamaan juomaveden turvallisuutta ja hygieniaa. Pohjois-Amerikassa kehitettiin yhteistyössä Milwaukeen kanssa ainutlaatuinen uuden sukupolven työkalu, Milwaukee Force Logic, joka helpottaa ja nopeuttaa halkaisijaltaan suurten PEX-putkien asentamista. Euroopan markkinoille tuotiin 75 millimetrin Q&E-liittimet ja Milwaukee-laajennustyökalu. Uusien tuotteiden ansiosta Uponorin tarjonta laajeni 63 millimetrin ja 6 barin putkista 75 millimetrin ja 10 barin putkiin. Tuotteita käytetään käyttöveden nousuputkissa ja paikallisissa lämmönjakelujärjestelmissä. Uponor Infra toi markkinoille modernin, hiljaisen Uponor Decibel-kiinteistöviemärijärjestelmän, jonka visuaalisesti miellyttävissä osissa on melua vaimentava mineraalivuoraus. Toinen Uponor Infran uutuus oli Uponor Barrier PLUS, ensimmäinen täysin muovinen putki, joka on tarkoitettu juomaveden kuljettamiseen saastuneessa maaperässä. Uudessa putkessa alumiinikerros on ensimmäistä kertaa korvattu kemikaaleja läpäisemättömällä polymeerillä, minkä ansiosta putkijärjestelmä on kestävä ja täysin kierrätettävä.
 

Lähiajan näkymät

Uponorin ydinliiketoiminnan ja tärkeimpien markkinoiden kehityksen uskotaan jatkuvan suhteellisen vakaana ja positiivisena. Luottamusta varjostavat kuitenkin eräät riskitekijät, jotka toteutuessaan saattavat vaikuttaa liiketoiminnan kehitykseen.

Monet Euroopan rakennusmarkkinoista eivät ole vieläkään sanottavassa määrin toipuneet koko maailmaa lähes kymmenen vuotta sitten ravistelleesta maailmantalouden kriisistä. Vuoden 2016 loppupuoliskolla oli kuitenkin havaittavissa merkkejä elpymisestä, ja Euroopan rakennusmarkkinoiden hitaan elpymisen odotetaankin jatkuvan vuonna 2017. Elpymisestä kertovia merkkejä ovat esimerkiksi myönnettyjen rakennuslupien määrän suhteellisen vahva kasvu useimmissa Euroopan maissa ja positiiviset markkinasuhdanteet osassa Pohjoismaita ja lisäksi myös esimerkiksi Saksassa, Alankomaissa ja Ranskassa. Laaja-alaista elpymistä tukee kuluttajien kasvanut luottamus, houkuttelevat lainaehdot, maahanmuutto ja myös vuosien aikana patoutuneen kysynnän purkautuminen. Toinen elpymistä tukeva ilmiö on yhdyskuntateknisten rakennushankkeiden painottuminen monien valtioiden lyhyen aikavälin investointisuunnitelmissa.

Pohjois-Amerikan taloustilanteen odotetaan jatkuvan kasvusuuntaisena, joskin kasvun vauhti todennäköisesti hidastuu. Tästä saatiin jo esimakua vuoden 2016 lopulla, kun uusien asuinrakennushankkeiden määrän kasvu Yhdysvalloissa hidastui tilapäisesti, vaikka monet rakentamisen kasvuun vaikuttavat tekijät, kuten asuntolainojen korot, myynnissä oleva asuntokanta ja työpaikkojen lisääntyminen rakennusteollisuudessa, säilyivät melko suotuisina. Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen valittu uusi hallinto on luvannut lisätä yhdyskuntatekniikan ja tuotannon investointeja merkittävästi. Kun näitä investointeja aletaan toteuttaa, niillä pitäisi olla piristävä vaikutus Yhdysvaltain talouteen erityisesti pitkällä aikavälillä.

Edellä kuvattuihin markkinanäkymiin liittyy kuitenkin myös riskejä, vaikka ne eivät todennäköisesti toteudukaan. Useissa Euroopan maissa on tänä vuonna vaalit, ja vaalien tulokset saattavat yllättää. Pinnan alla lepää useita laajasti vaikuttavia asioita, jotka saattavat nousta uudelleen esiin, esimerkiksi Iso-Britannian EU-kansanäänestyksen seuraukset, EU:n velkakriisi sekä EU:n, Itä-Euroopan ja mahdollisesti myös globaali poliittinen tilanne. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi yksin tai yhdessä muiden tekijöiden kanssa suistaa talouden kehityksen raiteiltaan Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja myös muilla Uponorin liiketoiminta-alueilla.

Uponorin vahvistamiseen on käytetty paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Syksyllä 2015 Uponor ilmoitti käynnistävänsä laajamittaiset muutosohjelmat Euroopan liiketoimintasegmenteissä koskien Talotekniikka – Eurooppaa ja Uponor Infraa. Muutosohjelmia on toteutettu molemmissa segmenteissä tarmokkaasti. Ohjelmat saatiin suurelta osin valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä, ja tulokset ovat odotusten mukaisia: organisaatio on virtaviivaisempi, päätöksenteko ketterämpää ja tuloskehitys paranee koko ajan. Sekä Talotekniikka – Euroopassa että Uponor Infrassa on uusinta teknologiaa hyödyntävä tuotantoverkosto sekä hyvä alueellinen kattavuus.

Olettaen, että talouden kehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2017: Uponorin liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2016.

Konsernin investointien, ilman investointeja osakkeisiin, odotetaan olevan noin 50 - 60 milj. euroa. Varat kohdistetaan uusien tuotteiden ja uuden tarjonnan kehittämiseen, kuten esimerkiksi strategisesti merkittäviin hygieniaratkaisuihin ja liiketoiminnan laajentamiseen Aasiassa.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2016 vuosikertomuksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

  

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi