Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

Uponor Oyj          Pörssitiedote          13.2.2017          8.01

 

Uponor Oyj:n hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017

 • Hallitus ehdottaa tilikauden 2016 osingoksi 0,46 euroa osakkeelta
 • Hallituksen jäsenten lukumäärä ennallaan – uutena ehdolla Suomen kansalainen Pia Aaltonen-Forsell
 • Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta
 • Hallitukselle ehdotetaan valtuutusta päättää enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta
 • Yhtiökokouskutsu julkaistaan 23.2.2017

Alla kokouksen asialista sekä hallituksen ja nimitystoimikunnan esitykset kokonaisuudessaan.

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20.3.2017 klo 15.00 Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 23.2.2017 pörssitiedotteena sekä yhtiön verkkosivuilla. Lisäksi yhtiö julkaisee mainittuna päivänä tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä.

 

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2016 toimintaan
 7. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
 8. Vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 9. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 10. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 14. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 16. Tilintarkastajan valitseminen
 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
 19. Kokouksen päättäminen

 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudesta 2016 jaetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.3.2017.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaviin palkkioihin ei tehdä muutoksia. Hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 88 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiön aikaisemman käytännön mukaan luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille otetaan työeläkelain mukainen vakuutus.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Markus Lengauer, Eva Nygren, Annika Paasikivi ja Jari Rosendal valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Pia Aaltonen-Forsell.

VTM Pia Aaltonen-Forsell (s. 1974) toimii pörssiyhtiö Munksjö Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Jorma Elorannan hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy valitaan uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 10.3.2016 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

  

Uponor Oyj

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

  

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2016 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi