Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtui Uponor Infran hyvästä suorituksesta

Uponor Oyj     Puolivuosikatsaus     25.7.2018     8.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu johtui Uponor Infran hyvästä suorituksesta

 • Huhti–kesäkuun liikevaihto oli 324,9 (308,4) milj. euroa, kasvua orgaanisesti 5,3 prosenttia, tai 9,6 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
 • Kaikkien segmenttien liikevaihto kasvoi
 • Huhti–kesäkuun liikevoitto oli 28,0 (22,9) milj. euroa, kasvua 22,3 % Uponor Infran hyvän tuloksen johdosta; huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 28,0 (23,8) milj. euroa, kasvua 17,9 %
 • Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 601,8 (573,5) milj. euroa, kasvua 4,9 %
 • Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 45,0 (37,5) milj. euroa, kasvua 19,9 %; tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto 45,0 (38,8) milj. euroa, kasvua 16,0 %
 • Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,29) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi–kesäkuussa oli 13,5 % (13,6 %) ja nettovelkaantumisaste 30.6.2018 oli 64,2 % (67,6 %)
 • Liiketoiminnan rahavirta tammi–kesäkuussa oli -16,5 (+1,5) milj. euroa
 • Uponor pitää ennallaan 15.2.2018 antamansa ohjeistuksen: Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

 • Kaikkien Uponorin segmenttien liikevaihto kasvoi, mutta emme voi olla tyytyväisiä talotekniikka-liiketoimintojen kannattavuuskehitykseen. Uponor on tehnyt hinnankorotuksia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lieventääkseen raaka-ainekustannusten ja kuljetusten hintatason nousun vaikutuksia.
 • Markkinanäkymät ovat säilyneet myönteisinä, mutta suunnittelu- ja asennuskapasiteetin pullonkaulat erityisesti Euroopassa asettavat haasteita rakentamisen kasvun hyödyntämiselle.
 • Talotekniikka – Eurooppa -segmentin liikevaihto kasvoi hieman. Liikevaihto kasvoi useimmilla Euroopan markkinoilla, mutta raaka-ainehintojen nousu rasitti liikevoittoa.
 • Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentin liikevaihto kasvoi, mutta kuljetusten hintatason nousu sekä Hutchinsonin uuden tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset heikensivät liikevoittoa. Myönteisenä asiana oli, että Hutchinsonin käynnistys toisella vuosineljänneksellä sujui hyvin ja aikataulustaan edellä.
 • Uponor Infran toinen vuosineljännes oli vahva, ja kehitys Pohjois-Amerikassa jatkui hyvänä. Euroopassa muutosohjelman tuomat hyödyt näkyvät selvästi. Liikevaihto parani Euroopassa, erityisesti Ruotsissa ja Puolassa.
 • Odotamme, että markkinanäkymät pysyvät hyvinä vuoden 2018 toisella puolikkaalla. On kuitenkin hyvä huomioida, että vertailukauden kolmas vuosineljännes 2017 oli erityisen vahva Talotekniikka – Pohjois-Amerikan toivuttua huhtikuun 2017 lyhytaikaisesta tuotanto-ongelmasta.

 

Konsernin taloudelliset tunnusluvut
  
     
Konsernitulos

(jatkuvat toiminnot), milj. € 
  1-6 
 2018
1-6
2017
2017201620152014
Liikevaihto  601,8573,51 170,41 099,41 050,81 023,9
Toiminnan kulut  537,9519,01 038,4991,0942,7926,4
Poistot ja arvonalentumiset  19,219,639,241,639,136,5
Liiketoiminnan muut tuotot  0,32,63,14,22,42,4
Liikevoitto  45,037,595,971,071,463,4
Vertailukelpoinen liikevoitto  45,038,897,290,775,867,7
Rahoitustuotot ja -kulut  -4,4-4,0-5,4-10,0-8,9-7,4
Tulos ennen veroja  37,632,488,260,462,856,3
Tulos jatkuvista toiminnoista  26,521,765,441,537,136,3
Tilikauden tulos  26,521,765,441,936,936,0
Osakekohtainen tulos  0,300,290,830,580,510,50


Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
(julkaistu 12.2.2013)

 Vuotuiset tavoitteet ja toteumatViimeiset
12 kk
20172016201520142013
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun1) kolmella prosenttiyksiköllä (2018E: 5,6 %)6,46,52,05,22,0-1,5
Vertailukelpoinen2) liikevoittomarginaali yli 10 %8,68,38,27,26,66,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 % vuodessa14,8 3)16,314,115,514,212,5
Nettovelkaantuminen 30–70 (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna)55,658,456,740,445,857,9
Osingonjako yli 50 % nettotuloksesta-59,079,386,384,0100,0

(1)BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon. 2) Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin. 3) Neljän neljänneksen keskiarvo.)

Tietoja tästä puolivuosikatsaustiedotteesta
Tämä julkaisu on tiivistelmä Uponorin tammi–kesäkuun 2018 puolivuosikatsauksesta, joka on liitetty tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös yhtiön verkkosivuilta. Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, eikä sitä ole tilintarkastettu. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 25.7. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus
Uponor Oyj julkaisee vuoden 2018 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 24.10.2018. Hiljaisen jakson aikana 24.9.–24.10. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

 

Markkinat

Suotuisana jatkunut taloustilanne tuki edelleen sekä Euroopassa että Pohjois-Euroopassa hyvällä tasolla säilynyttä rakennusaktiivisuutta toisen vuosineljänneksen aikana. Rakentajien tilauskannat ovat vahvoja ja tuotantotasot hyviä. Usean vuoden jatkuvan kasvun seurauksena kasvuvauhti on kuitenkin tasaantunut useilla päämarkkina-alueilla viime vuosiin verrattuna. Tuntuva ammattitaitoisen työvoiman puute myös rajoittaa edelleen rakentajien mahdollisuuksia ottaa vastaan uusia projekteja.

Uponorin suurimmalla Keski-Euroopan markkinalla Saksassa rakentajien luottamus heikkeni vuosineljänneksen loppua kohti, mutta pysyi edelleen lähellä huippulukemia. Asuin-, liike- ja julkinen rakentaminen ovat säilyneet hyvällä tasolla, ja vaikka asuinrakentamisen rakennuslupien määrän kasvu on hidastunut, ammattitaitoisen työvoimapulan takia tilauskannat lienevät silti huomattavia. Merkittävästi suuremmassa korjausrakentamisen segmentissä kehitys on tasaista. Alankomaissa asuin-, liike- ja julkisen rakentamisen markkinoiden kasvu jatkui.

Etelä-Euroopan markkinat kohenivat kokonaisuutena katsoen hieman, mutta kehitys oli epätasaista. Espanjassa edellisillä vuosineljänneksillä havaittu rakennusaktiivisuuden ripeä kasvu jatkui ja Ranskassa markkinat pysyivät vakaina, kun taas Italian ja Ison-Britannian markkinakehitystä vaikeuttivat taloudellinen ja poliittinen epävarmuus.

Pohjoismaissa rakentajien luottamus säilyi hyvänä. Asuinrakentamisessa on havaittavissa pieniä eroja, sillä Suomi ja Tanska kasvoivat edelleen vertailukauteen nähden, kun taas Ruotsissa ja Norjassa kasvu tasaantui. Sen sijaan liike- ja julkinen rakentaminen koheni kaikissa Pohjoismaissa.

Pohjois-Amerikassa rakennusmarkkinat pysyivät pääosin vireinä. Uponorin suurimmalla markkina-alueella Yhdysvalloissa rakennusaktiivisuus nousi jälleen asuin-, liike- ja julkisen rakentamisen markkinoilla. Jälkimmäistä edistivät todennäköisesti uudet verokannustimet. Pientalorakentajien mielialat olivat edelleen korkealla, mutta laskivat hieman joulukuun lukemista, jolloin mielialat olivat korkeimmat 18 vuoteen. Kielteisinä seikkoina voidaan mainita työvoimapula ja materiaalikustannusten nousu, jotka rajoittivat edelleen kasvua ja ovat rakentajille merkittävä haaste. Kanadan asuinrakentamisen segmentissä oli nähtävissä tietyillä alueilla heikkenemisen merkkejä.

Uponorin infrarakentamisen markkinaan liittyen kunnallistekniset investoinnit pysyivät Pohjoismaissa vaatimattomina. Suomessa ja Tanskassa tilanne säilyi vakaana, kun taas Norjassa ja Ruotsissa hallitukset ovat lisänneet investointeja selvästi vuoteen 2017 verrattuna. Kanadassa tärkein kysynnän moottori, teollisuuden investoinnit, säilyivät yleisesti ottaen hyvällä tasolla. 

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto vuoden 2018 toisella neljänneksellä oli 324,9 (308,4) miljoonaa euroa, kasvua orgaanisesti 5,3 prosenttia. Valuuttakurssien – pääasiassa Yhdysvaltain ja Kanadan dollarin sekä Ruotsin kruunun kurssien – negatiivinen vaikutus supisti liikevaihtoa 13,3 miljoonalla eurolla. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto oli 138,7 (135,6) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi erityisesti Alankomaissa ja Espanjassa. Saksassa liikevaihto säilyi vertailukauteen nähden ennallaan tiukan kilpailutilanteen ja esivalmistettujen tuotteiden valmistuksessa ilmenneiden tilapäisten haasteiden vuoksi. Ruotsissa liikevaihto paikallisessa valuutassa laski hieman edellisvuodesta. Aasiassa, joka raportoidaan osana Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiä, liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta kilpailutilanne jatkuu vaativana.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto oli 83,5 (79,3) milj. euroa, mikä vastaa 5,3 prosentin kasvua euroina ja 11,4 prosentin kasvua Yhdysvaltain dollareina laskettuna. Suurimmat asiakkaat olivat täydentäneet varastojaan jo vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä vaikutti toisen neljänneksen liikevaihtoon. Vertailukaudella segmentissä ilmeni tilapäinen tuotanto-ongelma, joka rajoitti kasvua keväällä 2017.

Uponor Infran liikevaihto oli 104,1 (94,3) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen oli 10,4 prosenttia. Kasvu jatkui vahvana Pohjois-Amerikassa, Ruotsissa ja Puolassa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (huhti–kesäkuu):

Milj. €4–6/20184–6/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa138,7135,62,2 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka83,579,35,3 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $)98,888,711,4 %)
Uponor Infra104,194,310,4 %
Eliminoinnit-1,4-0,8 
Yhteensä324,9308,45,3 %

Uponorin tammi–kesäkuun liikevaihto oli 601,8 (573,5) milj. euroa, kasvua 4,9 prosenttia tai kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna 9,4 prosenttia. Kaikki segmentit kasvattivat liikevaihtoaan. Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto olisi ollut 25,4 milj. euroa raportoitua suurempi.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin (tammi–kesäkuu):

Milj. €1–6/20181–6/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa263,9259,91,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka161,1157,52,3 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $)194,5172,213,0 %)
Uponor Infra179,4157,414,0 %
Eliminoinnit-2,6-1,3 
Yhteensä601,8573,54,9 %

 

Tulos ja kannattavuus

Konsernin bruttokate toisella vuosineljänneksellä oli 107,3 (98,4) milj. euroa, mikä on 8,9 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Bruttokatemarginaali nousi 33,0 prosenttiin (31,9 %) pääasiassa Uponor Infran hyvän tuloksen johdosta. Vertailukaudella 2017 korkeammat raaka-ainehinnat ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikan tilapäinen tuotanto-ongelma heikensivät bruttokatemarginaalia. Vertailukelpoinen bruttokate oli 107,3 (99,2) milj. euroa eli 33,0 % (32,1 %).

Liikevoitto oli vuoden 2018 toisella neljänneksellä 28,0 (22,9) milj. euroa eli 22,3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 8,6 % (7,4 %). Vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 17,9 prosenttia ja oli 28,0 (23,8) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 8,6 % (7,7 %).

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukaudella niiden määrä oli 0,9 milj. euroa, joka muodostui Talotekniikka – Euroopan kustannuksista (2,4 milj. euroa) ja Uponor Infran nettotuotoista (1,5 milj. euroa).

Talotekniikka – Euroopan liikevoitto oli 11,0 (9,1) milj. euroa, kasvua 19,7 prosenttia. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11,0 (11,5) milj. euroa, eli 4,5 % pienempi. Liikevoittoa heikensivät kohonneet raaka-ainehinnat sekä tiukasti kilpailtujen markkinoiden edellyttämät myynninedistämistoimet. Lisäksi Euroopassa pienempikatteisten tuotteiden osuus liikevaihdosta oli suurempi.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan huhti-kesäkuun liikevoitto oli 8,8 (10,5) milj. euroa. Liikevoitto euroissa supistui 15,8 prosenttia ja Yhdysvaltain dollareissa laskettuna 11,4 prosenttia vertailukaudesta. Tämä johtui kohonneista raaka-ainekustannuksista ja kuljetusten hintatason noususta sekä Hutchinsonin tehtaan käynnistyskustannuksista.

Uponor Infran liikevoitto oli 10,1 (4,7) milj. euroa, kasvua 115,3 prosenttia. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,1 (3,2) milj. euroa eli kasvua oli 212,1 prosenttia. Tämä johtui parannuksista sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa, jossa vuonna 2017 päättyneen muutosohjelman hyödyt näkyvät. Lisäksi parempikatteisten tuotteiden osuus Uponor Infran myynnistä kasvoi.  

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin (huhtikesäkuu):

Milj. €4–6/20184–6/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa11,09,119,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka8,810,5-15,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $)10,411,7-11,4 %)
Uponor Infra10,14,7115,3 %
Muut-1,3-1,0 
Eliminoinnit-0,6-0,4 
Yhteensä28,022,922,3 %

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin (huhtikesäkuu):

Milj. €4–6/20184–6/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa11,011,5-4,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka8,810,5-15,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $)10,411,7-11,4 %)
Uponor Infra10,13,2212,1 %
Muut-1,3-1,0 
Eliminoinnit-0,6-0,4 
Yhteensä28,023,817,9 %

Huhti–kesäkuun tulos ennen veroja oli 24,4 (21,1) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 7,1 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 6,8 milj. euroa. Toisen vuosineljänneksen voitto oli 17,3 (14,3) milj. euroa. Arvioitu veroprosentti koko vuodelle on 29,5 % (33,0 %).

Tammi–kesäkuun bruttokate oli 200,5 milj. euroa (33,3 %), kun se vertailukaudella oli 189,8 milj. euroa (33,1 %). Vertailukelpoinen bruttokate oli 200,5 milj. euroa (33,3 %). Edellisvuonna vertailukelpoinen bruttokate oli 190,8 milj. euroa (33,3 %).

Tammi–kesäkuun liikevoitto oli 45,0 (37,5) milj. euroa, mikä vastasi 19,9 prosentin kasvua vertailukauteen nähden. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 45,0 (38,8) milj. euroa, muutos tammi–kesäkuusta 2017 oli 16,0 prosenttia.

Tammi–kesäkuussa 2018 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla niiden määrä oli 1,3 milj. euroa.

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali oli 7,5 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 6,5 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 7,5 % (6,8 %).

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin (tammi–kesäkuu):

Milj. €1–6/20181–6/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa17,015,410,0 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka19,021,1-10,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $)22,923,1-0,8 %)
Uponor Infra13,42,8379,1 %
Muut-2,3-1,9 
Eliminoinnit-2,10,1 
Yhteensä45,037,519,9 %

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin (tammi–kesäkuu):

Milj. €1–6/20181–6/2017Muutos
Talotekniikka – Eurooppa17,018,26,7
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka19,021,1-10,1 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka (milj. $)22,923,1-0,8 %)
Uponor Infra13,41,3920,7 %
Muut-2,3-1,9 
Eliminoinnit-2,10,1 
Yhteensä45,038,816,0 %

Rahoituskulut supistuivat 0,4 milj. euroa vertailukaudesta ja olivat 4,4 milj. euroa.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -3,0 milj. euroa. Tämä liittyy Uponorin 50 prosentin osuuteen Phyn-yhteisyrityksessä, joka perustettiin 1.7.2016. Uuden, älykkään Phyn Plus - vedenmittaus- ja sulkemisjärjestelmän myynti alkoi vuoden toisella neljänneksellä Yhdysvalloissa.

Tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 37,6 (32,4) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 11,1 (10,7) milj. euroa. Koko vuoden arvioitu veroaste on 29,5 % (33,0 %).

Kauden tulos oli 26,5 (21,7) milj. euroa. Tammi–kesäkuun osakekohtainen tulos, myös laimennettuna, oli 0,30 (0,29) euroa. Oma pääoma osaketta kohti, myös laimennettuna, oli 3,66 (3,35) euroa.

 

Lähiajan näkymät

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla rakennusmarkkinat ovat pysyneet enimmäkseen vireinä kaikissa Uponorin toimintamaissa. Vaikka poliittiset epävarmuudet, kuten Brexit ja kohonneista tullimaksuista aiheutuvat haasteet ovatkin aiheuttaneet huolta, ne eivät ole vielä vaikuttaneet kuluttajakäyttäytymiseen tai yritysten liiketoimintaan.

Euroopassa kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana talotekniikassa. Myös Pohjois-Amerikassa taloteknisten ratkaisujen kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana lyhyen aikavälin vaihteluista huolimatta. Kasvun odotetaan jatkuvan ennallaan myös yhdyskuntatekniikassa sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa.

Olettaen, että talouskehitys Uponorin päämarkkina-alueilla jatkuu häiriintymättä, Uponor toistaa aiemman ohjeistuksensa vuodelle 2018:

Uponorin orgaanisen liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ilman valuuttakurssien vaikutusta odotetaan paranevan vuodesta 2017.

Tammi–maaliskuun osavuosikatsauksessa Uponor arvioi konsernin investointien, lukuun ottamatta investointeja osakkeisiin, pysyvän likimain samalla tasolla kuin vuonna 2017, lähinnä Pohjois-Amerikan tuotantokapasiteetin laajennushankkeen ansiosta.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille, oikeudellisille, poliittiselle ja muille riskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2017 vuosikertomuksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Maija Strandberg, talousjohtaja, puh. 020 129 2830

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi

 

Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi 

 

Liite