Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Kehitys Pohjois-Amerikassa oli positiivista, Euroopassa väliaikaisia haasteita talotekniikassa

Uponor Oyj     Puolivuosikatsaus     26.7.2019     8.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Kehitys Pohjois-Amerikassa oli positiivista, Euroopassa väliaikaisia haasteita talotekniikassa

Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut.

Huhti–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto oli 292,6 (324,9) milj. euroa, laskua 9,9 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -0,5 prosenttia. Vertailukauden liikevaihto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 291,7 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 25,3 (28,0) milj. euroa, laskua 9,6 prosenttia. Liikevoitto kasvoi 12,4 prosenttia vertailukaudesta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (2018: 22,5 milj. euroa). Vuosien 2019 ja 2018 toisella vuosineljänneksellä ei ollut merkittäviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,19) euroa.

Tammi–kesäkuu 2019

  • Liikevaihto oli 541,5 (601,8) milj. euroa, laskua 10,0 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -1,1 prosenttia. Vertailukauden liikevaihto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 542,0 milj. euroa.
  • Liikevoitto oli 39,5 (45,0) milj. euroa, laskua 12,0 prosenttia. Liikevoitto kasvoi 10,9 prosenttia vertailukaudesta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (2018: 35,7 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,30) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -15,9 (-16,5) milj. euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,2 (13,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 66,7 (64,2) prosenttia. Ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta nettovelkaantumisaste olisi ollut 54,2.

Orgaaninen kasvu tarkoittaa Uponorin toimintaa ilman mitään myytyjä liiketoimintoja.

 

Ohjeistus vuodelle 2019:

Uponor pitää ennallaan 13.2.2019 antamansa ohjeistuksen: Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihdon saavuttavan vuoden 2018 tason ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (1 107,7 milj. euroa) ja vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuoden 2018 vertailukelpoisesta liikevoitosta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja (83,5 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

”Positiivisena asiana näemme, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana nykyisen liiketoimintaportfoliomme kannattavuus parani. Tätä tuki Australiaa, Sveitsiä ja Kiinaa koskevat uudelleenjärjestelypäätökset sekä vuoden 2018 strategiset liiketoimintojen myynnit. Toinen vuosineljänneksemme oli kuitenkin kaksijakoinen. Pohjois-Amerikan tulos kehittyi positiivisesti heikomman alkuvuoden jälkeen, mutta Talotekniikka – Euroopan toiseen neljännekseen sisältyi tilapäisiä tuotannollisia haasteita.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto heikkeni, emmekä pystyneet ylläpitämään vuoden ensimmäisen neljänneksen myönteistä kannattavuuden kehitystä. Uuden S-Press PLUS -liittimen tuotannon käynnistäminen rasitti kannattavuutta yhdessä Virsbon tehtaalla Ruotsissa jatkuneiden operatiivisten haasteiden kanssa. Olemme luottavaisia sen suhteen, että S-Press PLUS -liittimen tuotanto saadaan vakautettua kolmannen neljänneksen aikana, kun taas Virsbossa korjaavien toimenpiteiden vaikutukset tulevat näkyviin hitaammin.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevaihto ja kannattavuus paranivat edellisvuoteen verrattuna. Parannusta tilanteeseen on ollut havaittavissa myös kuljetusalan kapasiteettiongelmissa, mikä on osaltaan tukenut kannattavuuden myönteistä kehitystä.

Uponor Infra jatkaa kannattavuusohjelmaansa ja strategisen painopisteen siirtoa suunnitteluratkaisuihin. Osana näitä hankkeita Uponor Infra myi tšekkiläisen tytäryhtiönsä huhtikuussa.

Vuoden jälkipuoliskolla aiomme jatkaa kannattavuutta parantavia hankkeita.”

Konsernin tunnusluvut

M€  4–6 
 2019
4–6
2018
Muutos 1–6
2019
1–6
2018
Muutos 1–6
2018*)
1–12/2018
Liikevaihto 292,6 324,9 -9,9 % 541,5 601,8 -10,0 % 542,0 1 196,3
Talotekniikka – Eurooppa 125,7 138,7 -9,3 % 249,3 263,9 -5,5 % 251,9 524,4
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
96,3 83,5 +15,3 % 171,0 161,1 +6,1 % 161,1 340,5
Uponor Infra 72,4 104,1 -30,4 % 124,8 179,4 -30,4 % 131,7 337,3
Toiminnan kulut 254,7 287,5 -11,4 % 477,4 537,9 -11,3 %   1 063,6
Poistot ja arvonalentumiset 13,3 9,7 37,3 % 25,8 19,2 34,1 %   42,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,2 177,8 % 1,2 0,3 306,3 %   16,4
Liikevoitto 25,3 28,0 -9,6 % 39,5 45,0 -12,0 % 35,7 106,7
Talotekniikka – Eurooppa 8,2 11,0 -25,3 % 15,4 17,0 -9,1 % 16,9 31,1
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
13,8 8,8 +56,7 % 21,3 19,0 +12,3 % 19,0 46,6
Uponor Infra 5,4 10,2 -47,3 % 6,0 13,4 -55,8 % 4,2 35,1
Vertailukelpoinen liikevoitto 25,3 28,0 -9,6 % 39,5 45,0 -12,0 % 35,7 99,3
Talotekniikka – Eurooppa 8,2 11,0 -25,3 % 15,4 17,0 -9,1 % 16,9 35,4
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
13,8 8,8 +56,7 % 21,3 19,0 +12,3 % 19,0 46,6
Uponor Infra 5,4 10,2 -47,3 % 6,0 13,4 -55,8 % 4,2 23,4
Rahoitustuotot ja -kulut –3,2 -2,6 23,0 % -6,6 -4,3 54,1 %   -8,5
Tulos ennen veroja 21,1 24,5 -13,8 % 31,0 37,7 -17,8 %   93,5
Tilikauden tulos 15,3 17,3 -11,6 % 22,4 26,5 -15,5 %   63,2
Osakekohtainen tulos 0,18 0,19 -0,7 % 0,29 0,30 -4,8 %   0,72

*) Havainnollistavat luvut ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä.

M€  30.6. 
 2019
30.6.2018 Muutos 31.12.2018
Nettokäyttöpääoma 163,1 169,0 -3,5 % 119,3
Korollinen nettovelka 224,9 218,3 3,0 % 139,2
Omavaraisuusaste 39,2 37,8 3,5 % 45,1
Nettovelkaantumisaste 66,7 64,2 3,8 % 39,4
Sijoitetun pääoman tuotto 12,2 13,5 -9,7 % 17,2

Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut.

Siirtyminen IFRS 16 -standardiin lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla suurentamalla vuokrasopimusvelkoja. Lisätietoja IFRS 16 -standardin vaikutuksista löytyy sivulta 15.

Webcast-esitys ja esitysaineisto
Englanninkielinen webcast-esitys järjestetään 26.7. klo 10.00. Sitä voi seurata Uponorin IR -mobiilisovelluksesta tai osoitteessa https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/half-year-results-briefing-1-6-2019. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen samasta osoitteesta tai IR-sovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuonna 2019
25.10.2019     Osavuosikatsaus

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com 
www.sijoittajat.uponor.fi 


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi


Liite