Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj     Pörssitiedote     18.3.2019     16.40

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2018 osingoksi 0,51 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin uudestaan sen nykyiset jäsenet. Puheenjohtajaksi valittiin Annika Paasikivi. Yhtiökokous hyväksyi myös muut hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön sijoittajasivuilta osoitteesta https://www.sijoittajat.uponor.fi.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tilikaudesta 2018 jaetaan osinkoa 0,51 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 27.3.2019.

Toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 10.9.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 12.9.2019 ja osingon maksupäivä 19.9.2019.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta. Nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.sijoittajat.uponor.fi/hallinto/hallinto-ja-ohjausjärjestelmä/nimitystoimikunta.

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7 200 000 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Annika Paasikivi (puheenjohtaja), Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer, Casimir Lindholm ja Eva Nygren. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin: puheenjohtaja 90 000 euroa, varapuheenjohtaja 51 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 51 000 euroa ja jäsenet 46 000 euroa. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta maksetaan palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta lisäksi 600 euron palkkio. Yhtiön aikaisemman käytännön mukaan luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille otetaan työeläkelain mukainen vakuutus. 


Lisätiedot:
Uponor Oyj
Reetta Härkki
Päälakimies
puh. 020 129 2835

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 100 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2018 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi