Tilinpäätöstiedote 1–12/2019: Kannattavuuskehitys jatkui positiivisena

Uponor Oyj     Pörssitiedote     12.2.2020     8.00

Tilinpäätöstiedote 1–12/2019: Kannattavuuskehitys jatkui positiivisena

Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut.


Loka–joulukuu 2019

  • Liikevaihto oli 269,2 (282,6) milj. euroa, laskua 4,8 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -5,0 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 21,8 (20,5) milj. euroa, kasvua 6,4 prosenttia. Liikevoitto oli 20,4 (17,1) milj. euroa, kasvua 19,3 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,08) euroa.


Tammi–joulukuu 2019

  • Liikevaihto oli 1 103,1 (1 196,3) milj. euroa, laskua 7,8 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli -1,2 prosenttia. Vertailukauden liikevaihto ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä olisi ollut 1 107,7 milj. euroa.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 92,7 (99,3) milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 11,0 prosenttia vertailukaudesta ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä (2018: 83,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 91,3 (106,7) milj. euroa, laskua 14,5 prosenttia.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,72 (0,72) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 109,2 (79,9) milj. euroa.
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,4 (17,2) prosenttia. Nettovelkaantumisaste oli 37,6 (39,4) prosenttia 31.12. Ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta sijoitetun pääoman tuotto olisi ollut 14,8 prosenttia ja nettovelkaantumisaste olisi ollut 26,5 prosenttia.

Orgaaninen kasvu tarkoittaa Uponorin toimintaa ilman myytyjä liiketoimintoja.


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

”Ohjeistuksemme vuodelle 2019 perustui vertailulukuihin (liikevaihto 1 107,7 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 83,5 milj. euroa) ilman vuonna 2018 myytyjen liiketoimintojen vaikutuksia. Näitä vertailulukuja vasten vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme kehittyi positiivisesti 7,5 prosentista 8,4 prosenttiin. Vuodesta 2013 lähtien olemme parantaneet kannattavuuttamme jatkuvasti vuosi vuodelta.  

Uuden S-Press PLUS -liittimen lanseeraus ja tuotannon käynnistäminen aiheuttivat Talotekniikka – Euroopalle operatiivisia haasteita, mikä vaikutti vuoden suoritukseen. Myös liikevaihdon lasku vaikutti kannattavuuteen. Sen sijaan Ruotsissa Virsbon tuotantolaitoksella systemaattiset korjaustoimenpiteet ovat alkaneet vaikuttaa tuottavuuteen positiivisesti. Itä-Euroopassa markkinat kehittyivät suotuisasti koko vuoden ajan. Vuoden 2020 painopisteenä segmentissä on operational excellence -ohjelman toteutus.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan vuosi oli menestyksekäs ensimmäisen vuosineljänneksen hitaan alun jälkeen. Olemme tyytyväisiä, että vuonna 2018 käyttöönotettu Hutchinsonin tuotantolaitos Minnesotassa toimii suunnitelmien mukaisesti. Sekä Yhdysvaltain että Kanadan markkinoilla kehitys oli positiivista vuoden aikana.

Uponor Infra jatkoi onnistuneesti kannattavuuden parantamiseen tähtäävän strategiansa toteuttamista, millä oli negatiivinen vaikutus segmentin liikevaihtoon. Myös vuonna 2020 Uponor Infra etsii kasvumahdollisuuksia räätälöityjen ratkaisujen myynnistä.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna kasvu useilla tärkeimmillä markkinoillamme on edelleen hidastunut, vaikkakin maiden välillä on eroja. Yleisesti ottaen rakennusmarkkinat ovat kuitenkin pysyneet hyvällä tasolla. Uskomme, että vuonna 2020 markkinat säilyvät pääsääntöisesti vuoden 2019 tasolla. Tänä vuonna jatkamme strategiamme ja operational excellence -ohjelmamme toteuttamista. Ohjelman hyötyjen pitäisi alkaa näkyä vuoden 2020 jälkimmäisellä puolikkaalla.”


Ohjeistus vuodelle 2020:

Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa paranevan vuodesta 2019.  


Hallituksen osinkoesitys:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,53 (0,51) euron osinkoa osaketta kohden, josta 26 senttiä maksetaan maaliskuussa 2020 ja 27 senttiä suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2020.


Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  10-12/ 
 2019
10-12/
2018
Muutos 1-12/
2019
1-12/
2018
Muutos 1-12/
2018*)
Liikevaihto 269,2 282,6 -4,8 % 1 103,1 1 196,3 -7,8 % 1 107,7
Talotekniikka – Eurooppa 116,0 128,5 -9,8 % 489,3 524,2 -6,7 % 502,6
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
102,0 90,5 12,7 % 375,4 340,5 10,3 % 340,5
Uponor Infra 52,0 65,3 -20,4 % 243,9 337,3 -27,7 % 270,3
Toiminnan kulut 235,7 256,5 -8,1 % 961,3 1 063,6 -9,6 %  
Poistot ja arvonalentumiset 13,1 12,8 2,5 % 51,8 42,4 22,2 %  
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 3,8 -97,5 % 1,3 16,4 -92,2 %  
Liikevoitto 20,4 17,1 19,3 % 91,3 106,7 -14,5 %  
Talotekniikka – Eurooppa 5,3 5,1 3,5 % 31,6 31,1 1,5 %  
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
19,0 13,7 39,3 % 57,1 46,6 22,7 %  
Uponor Infra 0,0 -0,2 99,2 % 10,8 35,1 -69,1 %  
Vertailukelpoinen liikevoitto 21,8 20,5 6,4 % 92,7 99,3 -6,7 % 83,5
Talotekniikka – Eurooppa 5,9 8,0 -25,4 % 32,3 35,4 -8,7 % 34,6
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
19,0 13,7 39,3 % 57,1 46,6 22,7 % 46,6
Uponor Infra 0,0 0,3 -101,0 % 10,8 23,4 -53,7 % 8,3
Rahoitustuotot ja -kulut -3,1 -1,6 95,0 % -11,6 -8,6 35,6 %  
Tulos ennen veroja 16,3 14,5 12,4 % 75,6 93,5 -19,1 %  
Tilikauden tulos 12,3 6,7 84,5 % 55,3 63,1 -12,4 %  
Osakekohtainen tulos 0,18 0,08 117,8 % 0,72 0,72 0,0 %  

*) Havainnollistavat luvut ilman myytyjä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa ja Zent-Frengeriä.

  31.12.2019 31.12.2018 Muutos
Nettokäyttöpääoma, M€ 115,1 119,3 -3,5 %
Korollinen nettovelka, M€ 139,1 139,2 -0,1 %
Omavaraisuusaste, % 44,6 45,1 -1,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 37,6 39,4 -4,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,4 17,2 -16,1 %

Uponor myi Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoiminnan elokuussa 2018 ja Zent-Frengerin (jonka tulos sisältyi Talotekniikka – Eurooppa -segmentin lukuihin) lokakuussa 2018. Vertailukauden taloudelliset tiedot sisältävät näiden toimintojen luvut.

IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi Uponorin velkoja 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla kasvattamalla vuokrasopimusvelkoja. Lisätietoja IFRS 16 -standardin vaikutuksista löytyy sivulta 24.


Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

(päivitetty 13.2.2019)

 Vuotuiset tavoitteet ja toteumat 2019 2018 2017 2016 2015
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää BKT:n kasvun(1 kolmella prosenttiyksiköllä (2019E: 4,8 %) -0,4 4,9 6,5 2,0 5,2
Vertailukelpoinen2) liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia 8,4 8,3 8,3 8,2 7,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)(3 yli 20 prosenttia vuodessa 14,4 17,2 16,3 14,1 15,5
Nettovelkaantuminen(3 40–80 % (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna) 57,5 53,0 58,4 56,7 40,4
Osingonjako yli 50 prosenttia nettotuloksesta 73,6 70,8 59,0 79,3 86,3

1) BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon.

2) Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin.

3) IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla kasvattamalla vuokrasopimusvelkoja.


Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto

Tiedotustilaisuus analyytikoille, salkunhoitajille, sijoittajille ja medialle järjestetään ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14 (Kabinetit 2 ja 3, 7. krs.), Helsingissä 12.2. klo 10.00.

Englanninkielinen webcast-esitys tiedotustilaisuudesta aloitetaan 12.2. klo 10.00. Sitä voi seurata sijoittajasivustoltamme osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.


Lisätietoja:

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036


Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


Uponor Oyj

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi


Liite