Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj     Pörssitiedote     16.3.2020     16.05

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2019 osingoksi 0,53 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuun ottamatta Eva Nygreniä, jonka sijasta valittiin uutena jäsenenä Michael G. Marchi. Puheenjohtajaksi valittiin Annika Paasikivi. Yhtiökokous hyväksyi myös muut hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta https://www.sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2020.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Tilikaudesta 2019 jaetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 25.3.2020.

Toinen erä 0,27 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2020.Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 15.9.2020 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 17.9.2020 ja osingon maksupäivä 24.9.2020.

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7 200 000 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Enimmäismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Annika Paasikivi (puheenjohtaja), Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer ja Casimir Lindholm sekä uutena jäsenenä Michael G. Marchi.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin: puheenjohtaja 90 000 euroa, varapuheenjohtaja 51 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 51 000 euroa ja jäsenet 46 000 euroa. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/ tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2020 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1-9/2020 julkistamisen jälkeen. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta lisäksi 600 euron palkkio. Yhtiö luopuu aikaisemmasta käytännöstään ottaa luottamustoimessa oleville hallituksen jäsenille työeläkelain mukainen vakuutus.

Yhtiökokous hyväksyi Uponorin toimielinten palkitsemispolitiikan.


Lisätiedot:

Uponor Oyj


Reetta Härkki
Päälakimies
puh. 020 129 2835


Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 800 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2019 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi