Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj     Pörssitiedote     11.2.2021     8.05

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 18. maaliskuuta 2021 klo 15.00 Hotel Kämpin tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ohjeita kokoukseen osallistuville.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus myös seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä, kuten jäljempänä osan C kohdassa 5 on kerrottu, edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen on tehty tässä kutsussa ilmoitetulla tavalla. Kysymyksiä voi esittää myös webcast-lähetyksen aikana chat-toiminnon avulla. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa webcast-lähetyksen välityksellä. Webcast-lähetys pidetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. 

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.
 

 1. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii varatuomari Reetta Härkki. Mikäli Reetta Härkillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n Innovatics Oy:lle toimittamien tietojen perusteella.

 1. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 • Toimitusjohtajan katsaus 

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 25.2.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Toimitusjohtajan katsaus esitetään yhtiökokoukselle webcast-lähetyksen aikana, jota osakkeenomistajat voivat seurata kuten jäljempänä osan C kohdassa 5 on kerrottu.

 1. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

 2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudesta 2020 jaetaan osinkoa 0,57 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,28 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 29.3.2021.

Toinen erä 0,29 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2021.Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 14.9.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 16.9.2021 ja osingon maksupäivä 23.9.2021.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020
   
 1. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 11.2.2021 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi/hallinto/palkitseminen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Tämän lisäksi toimielinten palkitsemisraportti esitetään yhtiökokoukselle webcast-lähetyksen aikana, jota osakkeenomistajat voivat seurata kuten jäljempänä osan C kohdassa 5 on kerrottu.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 90 000 euron, varapuheenjohtajalle 51 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 51 000 euron ja jäsenille 46 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2021 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1-9/2021 julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 200 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 2 400 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta lisäksi 600 euron palkkio.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

 1. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer, Casimir Lindholm, Michael G. Marchi ja Annika Paasikivi valitaan uudelle toimikaudelle.  

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

 1. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavaksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Anders Lundin tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallitus toteaa, että mikään kolmas osapuoli ei ole vaikuttanut sen ehdotukseen, eikä hallitukselta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.
 

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 16.3.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

 1. Kokouksen päättäminen
   

B.   Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, toimielinten palkitsemisraportti sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla sijoittajasivuilla viimeistään 25.2.2021 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä sijoittajasivuilla viimeistään 1.4.2021.

Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti:

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

 1. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon 

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 18.02.2021, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään torstaina 11.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai sen palveluntarjoajille Inderes Oy:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2021.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 18.2.2021 – 11.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi

 • Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaaditaan osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen vahva tunnistautuminen suomalaisten pankkitunnusten, mobiilivarmenteen tai BankID:n kautta. Mikäli osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ei ole edellä kuvattuja tunnuksia, ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen voi tapahtua sähköpostin tai postin kautta alla olevien kohtien b ja c mukaisesti.
 • Sivuilla voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon toisen henkilön tai yhtiön puolesta valtakirjalla tai suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Mikäli käytetään valtakirjaa, tulee se liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun.

b. Sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi, jolloin liitteeksi tulee oheistaa tarvittavat asiakirjat kuten allekirjoitettu äänestyslomake sekä mahdollinen valtakirja ja/tai kaupparekisteriote.

c. Kirjeitse osoitteella Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, jolloin liitteeksi tulee oheistaa tarvittavat asiakirjat kuten allekirjoitettu äänestyslomake sekä mahdollinen valtakirja ja/tai kaupparekisteriote.

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle yllä ilmoitetulla osoitteella tai sähköpostilla.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet edellä kuvatuin tavoin, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ja äänestyslomake ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2021. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9–12 ja 13–16.

 1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki, sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi, jossa valtakirja tulee liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun. Valtakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.
 

 1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2021.

 1. Muut ohjeet/tiedot 

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@uponor.com viimeistään 16.2.2021 klo 16:00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön sijoittaja-sivuilla sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2021 viimeistään 17.2.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä  kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2021 klo 16:00 asti. Ennakkokysymykset tallennetaan ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä. Ne voidaan lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi edellä mainitun määräajan puitteissa. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön sijoittaja-sivuilla sijoittajat.uponor.fi/hallinto/yhtiökokous/yhtiökokous-2021 viimeistään 10.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun julkaisemisen päivänä 11.2.2021 yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen. Uponor Oyj:n hallussa on kokouskutsun julkaisupäivänä 184 966 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Näin ollen yhtiökokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on yhteensä enintään 73 021 978. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajalla ja näiden asiamiehillä on mahdollisuus seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen on tehty tässä kutsussa ilmoitetulla tavalla. Osallistumislinkki webcast-lähetykseen lähetetään osakkeenomistajille yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen, kun osallistumisoikeus on vahvistunut. Yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminnallisuus, jota kautta osakkeenomistajat voivat myös kokouksen aikana esittää kysymyksiä. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa webcast-lähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että webcast-lähetys pidetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.


Vantaalla 10. helmikuuta 2021


Uponor Oyj
Hallitus


Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi 


 

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi