Tilinpäätöstiedote 1–12/2020: Vahva kehitys jatkui kaikissa segmenteissä viimeisellä vuosineljänneksellä

Uponor Oyj     Pörssitiedote     11.2.2021     8.00

Tilinpäätöstiedote 1–12/2020: Vahva kehitys jatkui kaikissa segmenteissä viimeisellä vuosineljänneksellä


Loka–joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 280,5 (269,2) milj. euroa, kasvua 4,2 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 6,0 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 27,3 (21,8) milj. euroa, kasvua 25,6 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 23,8 (20,4) milj. euroa, kasvua 16,7 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,18) euroa.


Tammi–joulukuu 2020

 • Liikevaihto oli 1 136,0 (1 103,1) milj. euroa, kasvua 3,0 prosenttia. Valuuttakurssivaikutukset huomioiden orgaaninen kasvu oli 4,6 prosenttia.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 142,7 (92,7) milj. euroa, kasvua 53,9 prosenttia.
 • Liikevoitto oli 132,3 (91,3) milj. euroa, kasvua 44,9 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos oli 1,21 (0,72) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 207,5 (109,2) milj. euroa.
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 21,8 (14,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 3,6 (37,6) prosenttia.
 • Hallituksen osinkoehdotus: 0,57 (0,53) euron osinkoa osaketta kohden, josta 0,28 senttiä maksetaan maaliskuussa 2021 ja 0,29 senttiä suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2021.


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi:

"Poikkeuksellisena vuonna 2020 pyrimme ensisijaisesti pitämään työntekijämme turvassa ja varmistamaan häiriöttömät toimitukset asiakkaillemme. Pandemian alun notkahduksen jälkeen kysyntämme pysyi hyvällä tasolla ja suotuisat ajurit, kuten osin COVID-19-pandemiasta aiheutuneet positiiviset kustannusvaikutukset, tukivat kannattavuutemme kehitystä. Seurauksena oli kannattavuuden osalta ennätyksellinen vuosi, jonka kaltaista emme ole nähneet vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Saavutimme pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme, eli liikevoittomarginaalimme ylitti 10 prosenttia. Pörssiyhtiövuosinamme olemme raportoineet vain kahdesti tämän suuruusluokan vertailukelpoisia liikevoittoja ja liikevoittomarginaaleja, mutta noina vuosina päämarkkinoillamme oli rakenteilla vuosittain noin 1,5 miljoonaa asuntoa enemmän kuin vuonna 2020. 

Talotekniikka – Eurooppa -segmentin kannattavuus parani merkittävästi vuonna 2020 ja sen liikevaihto kasvoi hieman. Operational excellence -ohjelmamme hankkeet etenevät suunnitellusti, ja ensimmäisiä tuloksia alkoi näkyä vuoden 2020 aikana. Myös suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut sekä tiukka kulukuri lisäsivät kannattavuutta. Olemme tyytyväisiä vuoden läpi jatkuneisiin parannuksiin operatiivisessa toiminnassamme, mukaan lukien Virsbon tehtaalla Ruotsissa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -segmentin kehitys jatkui vahvana läpi vuoden. Kannattavuuden parantumista tukivat hyvin hallittu hinnoittelu, volyymien kasvu, suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut sekä parannukset operatiivisessa toiminnassamme. Liikevaihto kasvoi sekä Yhdysvaltain että Kanadan markkinoilla. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, mutta sen seurauksena varastotasomme laskivat vuoden 2020 loppua kohti ja rahtikustannukset nousivat. Vuonna 2021 keskitymme nostamaan varastotasojamme.

Uponor Infralla oli hyvä vuosi sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Vaikka COVID-19-pandemia vaikutti negatiivisesti suurten räätälöityjen ratkaisujen myyntiin, tätä tasapainotti segmentin muiden tuoteryhmien hyvä kehitys. Kannattavuuden kehitystä tukivat parannukset operatiivisessa toiminnassamme sekä suotuisat hankinnan ja valmistuksen kulut.

Vuoden 2020 aikana edistimme myös vastuullisuusohjelmaamme. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhista ja haluamme tehdä osamme sen torjumisessa. Joulukuussa sitouduimme Science Based Targets -aloitteeseen ja odotamme saavamme hyväksynnän uusille kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteillemme vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän kovasta työstään ja sitoutumisestaan sekä asiakkaitamme ja muita sidosryhmiä horjumattomasta luottamuksesta vuonna 2020.

Näkymiimme vuodelle 2021 sisältyy edelleen epävarmuuksia COVID-19-pandemiasta johtuen. Emme odota kysynnän kasvavan merkittävästi vuonna 2021, koska rakentaminen on jälkisyklistä. Jatkamme operational excellence -ohjelmamme toteuttamista aikaisemmin viestityn mukaisesti. Toisaalta osassa hankinnan ja valmistuksen kuluista on jo näkyvissä nousua. Vaikka pyrimme hillitsemään näitä vaikutuksia hinnankorotuksilla, odotamme nousun vaikuttavan jonkin verran kannattavuuteemme vuonna 2021.

Iloksemme voimme todeta, että vuosi 2021 on alkanut vahvasti. Kysyntä tammikuussa on ollut hyvällä tasolla, paljolti Pohjois-Amerikan asuntorakentamisen markkinan korkean aktiivisuuden johdosta."


Ohjeistus vuodelle 2021:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa pysyvän vuoden 2020 tasolla*. Uponor odottaa vertailukelpoisen liikevoittonsa laskevan vuodesta 2020, mutta vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin pysyvän yli 10 prosentissa.

*Pysyvän tasolla viittaa +/- 2,5 % vaihteluväliin vuoteen 2020 verrattuna.


Hallituksen osinkoesitys:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,57 (0,53) euron osinkoa osaketta kohden, josta 0,28 senttiä maksetaan maaliskuussa 2021 ja 0,29 senttiä suunnitellaan maksettavan syyskuussa 2021.

Tehdessään osinkoehdotusta hallitus harkitsi yhtiön omavaraisuutta, investointisuunnitelmia ja muita pääomatarpeita. Lisäksi hallitus päätti poiketa yhtiön pitkän aikavälin tavoitteesta jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta, koska vuoden 2020 tulokseen vaikutti positiivisesti pandemiasta aiheutuneet noin 10 milj. euron kulusäästöt sekä noin 3 milj. euron kertaluontoinen positiivinen verotuotto, joilla oli yli 0,14 euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen.  


Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€  10–12/ 
 2020
10–12/
2019
Muutos 1–12/
2020
1–12/
2019
Muutos
Liikevaihto 280,5 269,2 4,2 % 1 136 1 103,1 3,0 %
Talotekniikka – Eurooppa 126,8 116,0 9,3 % 499,5 489,3 2,1 %
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
100,5 102,0 -1,5 % 389,1 375,4 3,6 %
Uponor Infra 54,1 52,0 4,0 % 252,0 243,9 3,3 %
Toiminnan kulut 243,5 235,7 3,2 % 952,0 961,3 -1,0 %
Poistot ja arvonalentumiset 13,5 13,1 2,5 % 52,7 51,8 1,7 %
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,1 9,1 % 1,0 1,3 -37,0 %
Liikevoitto 23,8 20,4 16,7 % 132,3 91,3 44,9 %
Talotekniikka – Eurooppa 8,5 5,3 62,0 % 45,1 31,6 42,9 %
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
15,6 19,0 -17,9 % 74,5 57,1 30,5 %
Uponor Infra 2,0 0,0   19,0 10,8 75,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 27,3 21,8 25,6 % 142,7 92,7 53,9 %
Talotekniikka – Eurooppa 11,9 5,9 100,7 % 55,1 32,3 70,6 %
Talotekniikka –
Pohjois-Amerikka
15,6 19,0 -17,9 % 74,6 57,1 30,6 %
Uponor Infra 2,1  0,0   19,0 10,8 75,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut -3,5 -3,1 10,6 % -6,3 -11,6 -43,3 %
Tulos ennen veroja 19,4 16,3 19,0 % 121,8 75,6 61,1 %
Tilikauden tulos 20,8 12,3 68,4 % 96,1 55,3 73,8 %
Osakekohtainen tulos 0,27 0,18 53,4 % 1,21 0,72 68,1 %


M€  31.12.2020 31.12.2019 Muutos
Nettokäyttöpääoma 65,9 115,1 -42,8 %
Korollinen nettovelka 15,1 139,1 -89,2 %
Omavaraisuusaste 48,7 44,6 9,1 %
Nettovelkaantumisaste 3,6 37,6 -90,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto 21,8 14,4 50,8 %

 

Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
(päivitetty 13.2.2019)

 Vuotuiset tavoitteet ja toteumat 2020 2019 2018 2017 2016
Orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun(1 kolmella prosenttiyksiköllä (2020E: -1,2 %) 3,0 -0,4 4,9 6,5 2,0
Vertailukelpoinen(2 liikevoittomarginaali yli 10 prosenttia 12,6 8,4 8,3 8,3 8,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)(3 yli 20 prosenttia vuodessa 21,8 14,4 17,2 16,3 14,1
Nettovelkaantuminen(3 40–80 % (neljän viimeisen vuosineljänneksen keskiarvosta mitattuna) 28,6 57,5 53,0 58,4 56,7
Osingonjako yli 50 prosenttia nettotuloksesta 47,1 73,6 70,8 59,0 79,3

1)BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon.

2)Helmikuussa 2013 asetetuissa tavoitteissa viitattiin raportoituun liikevoittomarginaaliin.

3)IFRS 16 -standardin käyttöönotto lisäsi Uponorin vastuita 1.1.2019 alkaen 44,3 milj. eurolla kasvattamalla vuokrasopimusvelkoja.


Webcast-lähetys ja esitysaineisto

Tilinpäätöstilaisuudesta järjestetään suora englanninkielinen webcast-lähetys 11.2. klo 10.00. Lähetystä voi seurata sijoittajasivujemme kautta osoitteessa sijoittajat.uponor.fi tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Tallenne on katsottavissa pian esityksen jälkeen verkkosivuilta tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa sijoittajat.uponor.fi > IR-aineisto ja uutiset.


Uponor Oyj:n taloudellisten raporttien julkaisuaikataulu vuodelle 2021

11.2.2021       Tilinpäätöstiedote 2020

Viikko 8          Vuosikertomus 2020

5.5.2021         Osavuosikatsaus 1–3/2021

27.7.2021        Osavuosikatsaus 1–6/2021

28.10.2021      Osavuosikatsaus 1–9/2021

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Minna Yrjönmäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2036

Susanna Inkinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sijoittajat.uponor.fi  

 

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi 

 

Liite