Uponorin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta vuosille 2022-2024

Uponor Oyj     Pörssitiedote     15.12.2021     16.45

Uponorin hallitus päätti johdon kannustinohjelmasta vuosille 2022-2024

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa johdon suoriteperusteista osakekannustinohjelmaa ottamalla käyttöön osakekannustinohjelman 2022-2024. Uuden ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Ohjelman tarkoituksena on jatkaa osakkeenomistajien ja johdon tavoitteiden yhdenmukaistamista tukemaan Uponor-konsernin arvonluomista pitkällä aikavälillä, sitouttaa johto Uponoriin ja tarjota johdolle kilpailukykyinen Uponorin osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Ohjelma kattaa tilikaudet 2022-2024. Se tarjoaa osallistujille mahdollisuuden ansaita Uponorin osakkeita palkkiona niiden tavoitteiden saavuttamisesta, jotka hallitus on asettanut kolmen vuoden ansaintajakson ansaintakriteereille. Tavoitteet perustuvat kolmen vuoden kumulatiiviseen käyttökatteeseen tai siihen perustuvaan laskennalliseen arvoon. Lisäksi hallitus on päättänyt asettaa uudeksi ansaintakriteeriksi Uponorin päästöjalanjäljen hiilidioksidiekvivalenttina (CO2-jalanjälki). Edellytys CO2-jalanjäljen käytölle ansaintakriteerinä on, että yhtiön varsinainen yhtiökokous äänestää päivitetyn Uponorin Palkitsemispolitiikan puolesta keväällä 2022, jotta ESG-mittareita voidaan käyttää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen pitkän aikavälin kannustimissa.

Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2025, osin yhtiön osakkeina, osin rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta palkkion saajalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkionmaksua.

Jos ansaintakriteerien tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 450 000 Uponorin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahaosuus.

Ohjelman perusteella maksettavaa palkkiota voidaan pienentää, jos hallituksen maksettavalle palkkiolle asettama raja-arvo saavutetaan.

Toimitusjohtajalta ja muilta johtoryhmän jäseniltä edellytetään jatkuvaa osakeomistusta. Johtoryhmän jäsenten osalta hallitus edellyttää, että he säilyttävät 100 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista, kunnes heidän osakeomistuksensa vastaa arvoltaan heidän vuosipalkkansa arvoa.

Uponor Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Annika Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja, annika.paasikivi@orasinvest.fi
Kati Pursiainen, konsernin HR-johtaja, Puh. 020 129 2175

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com 

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com