Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj     Pörssitiedote     10.2.2022     8.05

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 7.5.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. maaliskuuta 2022 klo 15.00 osoitteessa Itämerentori 2, 1.krs, Helsinki. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus myös seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen on tehty tässä kutsussa ilmoitetulla tavalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”. Webcast-lähetys on ainoastaan suomenkielinen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa webcast-lähetyksen välityksellä. Webcast-lähetys pidetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaaminen


2.   Kokouksen järjestäytyminen


Puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3.   Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen


Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii varatuomari Reetta Härkki. Mikäli Reetta Härkillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua kokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6.   Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen

  • Toimitusjohtajan katsaus

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 22.2.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Toimitusjohtajan katsaus esitetään yhtiökokoukselle webcast-lähetyksen aikana, jota osakkeenomistajat voivat seurata kuten jäljempänä osan C kohdassa 5 on kerrottu.

7.   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


8.   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudesta 2021 jaetaan osinkoa 0,67 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,33 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 24.3.2022.

Toinen erä 0,34 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2022.Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 13.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 15.9.2022 ja osingon maksupäivä 22.9.2022.

9.   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021


10.   Toimielinten palkitsemisraportin käsittely


Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 10.2.2022 julkistama toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Tämän lisäksi toimielinten palkitsemisraportti esitetään yhtiökokoukselle webcast-lähetyksen aikana, jota osakkeenomistajat voivat seurata kuten jäljempänä osan C kohdassa 5 on kerrottu.

11.   Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen


Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön pörssitiedotteella 10.2.2022 julkistama muutettu toimielinten palkitsemispolitiikka, joka on saatavilla Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Tämän lisäksi toimielinten palkitsemispolitiikka esitetään yhtiökokoukselle webcast-lähetyksen aikana, jota osakkeenomistajat voivat seurata kuten jäljempänä osan C kohdassa 5 on kerrottu.

12.   Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euron (2021: 90 000 euroa), varapuheenjohtajalle 58 000 euron (2021: 51 000 euroa), tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 58 000 euron (2021: 51 000 euroa), henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle (ellei hän samalla ole hallituksen puheenjohtaja) 58 000 euron ja jäsenille 48 000 euron (2021: 46 000 euroa) vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2022 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1-9/2022 julkistamisen jälkeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 800 euroa (2021: 600 euroa) jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 600 (2021: 1 200 euroa) euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 3 000 euroa (2021: 2 400 euroa) toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen puheenjohtajalle sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisesta kokouksesta maksettava lisäpalkkio (600 euroa) poistetaan.

13.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

14.   Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen


Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer, Michael G. Marchi ja Annika Paasikivi valitaan uudelle toimikaudelle.

Casimir Lindholm on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä jatkokaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Susanne Skippari (s. 1974, KTM) valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi uudelle toimikaudelle. Hän on KONEen henkilöstöjohtaja sekä KONE Oyj:n johtokunnan jäsen. Skippari on toiminut useissa rooleissa KONEen ja Nokian henkilöstöhallinnoissa. Hänellä on laaja kokemus strategiatyöstä sekä kulttuurin, resurssien ja osaavan henkilöstön valjastamisesta kilpailueduksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että yhtiössä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

15.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16.   Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavaksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Anders Lundin tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallitus toteaa, että mikään kolmas osapuoli ei ole vaikuttanut sen ehdotukseen, eikä hallitukselta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.

17.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

18.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.3.2021 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

19.   Kokouksen päättäminen


B.   Yhtiökokousasiakirjat


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, toimielinten palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla sijoittajasivuilla viimeistään 22.2.2022 alkaen. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä sijoittajasivuilla viimeistään 29.3.2022.

Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä.

C.   Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon kutsun C-osassa mainittujen ohjeiden mukaisesti.

Linkki webcast-lähetykseen ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille tai heidän asiamiehilleen. Kokouksen seuraaminen etäyhteydellä ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

1.   Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

2.   Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon


Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 17.2.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään tiistaina 8.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.2.2022 – 8.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)   Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022

  • Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Sivuilla voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon toisen henkilön tai yhtiön puolesta valtakirjalla tai suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Mikäli käytetään valtakirjaa, tulee se liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun.
  • Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

b)   postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilta uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

  • Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ja äänestyslomake ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 viimeistään 16.2.2022. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9–12 ja 13–16.

3.   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon edellä kuvatulla tavalla.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 viimeistään 16.2.2022. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuessa osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Sähköisessä ilmoittautumispalvelussa Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 valtakirja tulee liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun. Valtakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä (8.3.2022 klo 10.00), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

4.   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 10.3.2022 klo 10.00 mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022.

5.   Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@uponor.com viimeistään 15.2.2022 klo 16.00 mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön sijoittaja-sivuilla uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 viimeistään 16.2.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 1.3.2022 klo 16.00 asti sähköisessä ilmoittautumispalvelussa Uponor Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@uponor.com. Kysymysten on oltava perillä viimeistään edellä mainittuna ajankohtana. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön sijoittajasivuilla uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022 viimeistään 4.3.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun julkaisemisen päivänä 10.2.2022 yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen. Uponor Oyj:n hallussa on kokouskutsun julkaisupäivänä 634 206 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Näin ollen yhtiökokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on yhteensä enintään 72 572 738. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajalla ja näiden asiamiehillä on mahdollisuus seurata yhtiökokousta webcast-lähetyksenä edellyttäen, että ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen on tehty tässä kutsussa ilmoitetulla tavalla. Webcast-lähetys on ainoastaan suomenkielinen. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen webcast-lähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa webcast-lähetyksen välityksellä. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että webcast-lähetys pidetään vain, mikäli se voidaan järjestää COVID-19 pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen.

Vantaalla 9. helmikuuta 2022

Uponor Oyj
Hallitus

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com