Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Vahva suoritus toisella vuosineljänneksellä, puolivuotistulos saavutti uuden huipun

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 27.7.2022 klo 8.00

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: Vahva suoritus toisella vuosineljänneksellä, puolivuotistulos saavutti uuden huipun

Huhti-kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 396,2 (353,3) milj. euroa, kasvua 12,1 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 9,3 %. Orgaaninen liikevaihdonkasvu oli 9,6 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 6,7 %.
  • Liikevoitto oli 42,8 (47,0) milj. euroa, tai 10,8 % (13,3) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 50,5 (48,2) milj. euroa, tai 12,7 % (13,6) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,32) euroa.

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 745,7 (662,5) milj. euroa, kasvua 12,6 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 9,4 %. Orgaaninen liikevaihdonkasvu oli 9,9 %, tai valuuttakurssivaikutukset huomioiden 6,7 %.
  • Liikevoitto oli 89,6 (94,0) milj. euroa, tai 12,0 % (14,2) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 97,7 (95,7) milj. euroa, tai 13,1 % (14,5) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,79 (0,75) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2022 (ennallaan)

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponor odottaa liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liikevoittonsa nousevan vuodesta 2021.

(Nousu viittaa vähintään 2,5 prosentin kasvuun.)

Lähiajan markkinanäkymät

Uponor odottaa markkinaolosuhteiden ja kilpailuympäristön vaikeutuvan vuoden 2022 toisella puoliskolla. Kielteiset riskit sekä asuntorakentamisen että liike- ja julkisen rakentamisen markkinanäkymissä ovat selkeästi lisääntyneet: talouspoliittiset ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuustekijät pahentavat entisestään rakennuttajien toimitusketjuun ja rakennusteollisuuden työvoiman saatavuuteen liittyviä haasteita sekä rakennusmateriaalien hintainflaatiota.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:

“Iloksemme pystyimme kasvattamaan liikevaihtoa ja parantamaan kannattavuutta haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Onnistuneen hinnoittelustrategian ansiosta Uponor-konsernin liikevaihto kasvoi 12,1 prosenttia toisella vuosineljänneksellä ja oli 396,2 miljoonaa euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 9,6 prosenttia. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4,8 prosenttia ja oli 50,5 miljoonaa euroa. Hinnoittelutoimillamme oli positiivinen vaikutus liikevoittoon haastavassa toimitusympäristössä, jota piinasi korkeat inflaatiopaineet. Pystyimme täysin kompensoimaan korkeammista hankinnan ja valmistuksen kuluista aiheutuneet kohonneet kustannukset. Vertailukelpoinen käyttökate saavutti 12,7 (13,6) prosentin tason. Osakekohtainen tulos kasvoi ja oli 0,34 (0,32) euroa. Turvallisuustasomme parani ja tapaturmataajuutemme (LTIF) oli 5,6 (6,3). Olemme kuitenkin vielä kaukana Uponorin nollan työtapaturman tavoitteesta.

Talotekniikka – Eurooppa -divisioonan vahvan liikevaihdon kasvun ja parantuneen vertailukelpoisen liikevoiton taustalla oli onnistuneet hinnoittelutoimet. Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan liikevaihdon kasvu oli maltillisempaa kuin vertailukautena, johtuen pääosin siitä, että jakelijaverkoston varastot ovat palautuneet normaalille tasolle sitä mukaa, kun olemme päässeet vertailukauden toimitusvaikeuksista. Divisioonan liikevoitto pysyi kuitenkin vakaana aktiivisen hinnoittelun ja hyvän operatiivisen suorituskyvyn avulla. Uponor Infra -divisioonan liikevaihdon kasvun taustalla olivat onnistuneet hinnoittelutoimet, ja divisioonan liikevoitto kasvoi huolimatta ennätyksellisen korkeista hankinnan ja valmistuksen kuluista.

Nopeutimme vaihtoehtojen kartoitusta Venäjän toimintojen osalta toisen vuosineljänneksen aikana. Tämä oli seurausta aiemmasta päätöksestä keskeyttää kaikki vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi. Selvityksen seurauksena luokittelimme Venäjän toiminnot myytävissä oleviksi varoiksi ja alaskirjasimme toimintaan liittyvät nettovarat. Alaskirjauksella ei ole kassavaikutuksia, mutta sen negatiivinen vaikutus liikevoittoon oli -6,2 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on löytää paikallinen omistajuus, joka tarjoaa pitkällä aikavälillä nykyistä kestävämmän ratkaisun niin Uponorin työntekijöille kuin asiakkaillekin Venäjällä.

Kannattava kasvu on Uponorin strateginen painopistealue. Toteutimme suunnitellusti strategiaamme vuosineljänneksen aikana. Jatkoimme tutkimus- ja kehitysaloitteiden vauhdittamista kartoittamalla kehitteillä olevia tuote- ja palveluinnovaatioita. Etenimme myös vastuullisuustyössämme valmistelemalla uusia tuotelanseerauksia Uponor Blue -tuotesarjaan, jonka tuotteet on valmistettu sertifioiduista uusiutuvista raaka-aineista. Tuotekehitystyön lisäksi selvitämme säästömahdollisuuksia hankinnoissamme sekä kehitämme asiakaspalveluamme edelleen. Maksimoidaksemme ydinliiketoiminnan mahdollisuuksia olemme valikoineet ryhmän päämarkkina-alueita, joissa näemme paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lisäämme myös ristiinmyyntiä eri tuotekategorioiden välille. Pidemmällä aikavälillä haluamme siirtää painopistettä yksittäisten komponenttien myynnistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme myymiseen rakennusprojekteille. Vuosineljänneksen aikana minulla oli myös ilo toivottaa Andres Caballero tervetulleeksi Uponorin johtoryhmään johtamaan kannattavan kasvun strategiaamme Pohjois-Amerikassa uutena Talotekniikka – Pohjois-Amerikka -divisioonan johtajana.

Ohjeistuksemme vuodelle 2022 pysyy ennallaan. Tästä huolimatta odotamme entistä haastavampien markkinaolosuhteiden jatkuvan vuoden toisella puoliskolla. Raaka-aineiden, energian ja komponenttien saatavuuden epävakaisuus, korkea inflaatiotaso sekä korkojen nousu vaikeuttavat loppuvuoden kysynnän ennustamista. Valmistaudumme mahdollisiin katkoksiin energian saannissa ja seuraamme tiiviisti komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä riskejä. Kustannusvaikutusten lieventämiseksi jatkamme aktiivisia hinnoittelutoimiamme, tuotekustannusten hallinnoimista ja tuottavuuden parantamista.

Uskomme, että meneillään oleva energiakriisi kiihdyttää siirtymistä yhä energiatehokkaampiin järjestelmiin kasvattaen niiden kysyntää. Meillä on myös hyvät mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään meidän energiatehokkailla lämmitys- ja viilennysjärjestelmillämme sekä tarjota meidän kestäviä ratkaisujamme turvalliseen ja hygieeniseen vedenjakeluun.

Ydinliiketoimintamme mahdollisuuksia maksimoiva strategiamme, jatkuva tutkimus- ja kehitystoimintamme, jatkuva panostus toimintamme tehostamiseen, vahva taseemme ja osaavat työntekijämme saavat minut luottamaan siihen, että Uponor on hyvin varustautunut ja hyvässä asemassa kohtaamaan nykyiset haasteet kasvattaakseen markkinaosuuttaan ja kehittyäkseen vahvemmaksi näissä epävarmoissa olosuhteissa. Olen kokonaisuudessa tyytyväinen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana saavutettuun edistykseen. Haluan kiittää asiakkaitamme heidän luottamuksestansa ja koko Uponorin tiimiä kovasta työstä ja sitoutumisesta.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut 

M€  4–6/
2022
4–6/
2021
Muutos 1–6/
2022
1–6/
2021
Muutos 1–12/
2021
Liikevaihto 396,2 353,3 +12,1 % 745,7 662,5 +12,6 % 1 313,2
Toiminnan kulut 340,5 294,5 +15,6 % 630,3 544,6 +15,7 % 1 110,0
Poistot ja arvonalentumiset 13,1 12,2 +7,4 % 26,0 24,5 +6,3 % 49,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 -69,3 % 0,2 0,6 -66,2 % 0,1
Liikevoitto 42,8 47,0 -8,9 % 89,6 94,0 -4,6 % 154,1
Liikevoitto, % 10,8 13,3 -18,8 % 12,0 14,2 -15,3 % 11,7
Vertailukelpoinen liikevoitto 50,5 48,2 +4,8 % 97,7 95,7 +2,0 % 160,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,7 13,6 -6,6 % 13,1 14,5 -9,3 % 12,2
Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 -3,0 -111,4 % -0,6 -5,8 -89,4 % -1,0
Tulos ennen veroja 43,2 37,6 +14,9 % 89,1 80,7 +10,3 % 21,9
Tilikauden tulos 29,6 25,9 +14,2 % 62,9 57,6 +9,1 % 18,4
Osakekohtainen tulos 0,34 0,32 +3,9 % 0,79 0,75 +4,9 % 1,33
 

 
       
30.6.2022 30.6.2021 Muutos 31.12.2021
Nettokäyttöpääoma 165,3 72,0 +129,7 % 93,3
Korollinen nettovelka 77,0 -5,3 -1 563,7 % 20,9
Omavaraisuusaste 49,2 43,2 +13,9 % 50,2
Nettovelkaantumisaste 15,1 -1,2 -1 361,1 % 4,3
Sijoitetun pääoman tuotto 29,8 27,6 +7,9 % 24,7

Tiedotustilaisuus ja suora webcast-lähetys

Suora webcast-lähetys analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle järjestetään keskiviikkona 27.7. klo 14.30. Englanninkielinen webcast-lähetys ja sen tallenne on katsottavissa verkkosivuiltamme osoitteessa uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset tai Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto on saatavilla samasta paikasta verkkosivuiltamme.

Uponor Oyj:n taloudellinen raportointi vuosina 2022 ja 2023

4.11.2022        Osavuosikatsaus 1–9/2022
15.2.2023        Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022
26.4.2023        Osavuosikatsaus 1–3/2023
26.7.2023        Puolivuosikatsaus 2023
25.10.2023        Osavuosikatsaus 1–9/2023

Uponor-konsernin vuosikatsaus 2022 julkaistaan 20.2.2023 alkavalla viikolla ja varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 17.3.2023.

Lisätietoja:
Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038
Franciska Janzon, konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja Uponorin tuotteita myydään noin 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

 

Liite