Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.3.2022 klo 16.25

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2021 osingoksi 0,67 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuun ottamatta Casimir Lindholmia, jonka sijasta valittiin uutena jäsenenä Susanne Skippari. Puheenjohtajaksi valittiin Annika Paasikivi. Yhtiökokous hyväksyi myös muut hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset, kuten valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja päättää osakeannista. Kaikki ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2022.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

Tilikaudesta 2021 jaetaan osinkoa 0,67 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,33 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 24.3.2022.

Toinen erä 0,34 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2022.Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 13.9.2022 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 15.9.2022 ja osingon maksupäivä 22.9.2022.

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3 500 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen Annika Paasikivi (puheenjohtaja), Pia Aaltonen-Forsell, Johan Falk, Markus Lengauer ja Michael G. Marchi. Susanne Skippari valittiin uudeksi jäseneksi.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin: hallituksen puheenjohtaja 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 58 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 58 000 euroa, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (vain jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja) 58 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet 48 000 euroa. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2022 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1–9/2022 julkistamisen jälkeen. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 800 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 600 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 3 000 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta maksettava lisäpalkkio (2021: 600 euroa) poistetaan.


Lisätiedot:

Uponor Oyj

Reetta Härkki
Päälakimies
puh. 020 129 2835

Franciska Janzon
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 192 1653


Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com