Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 15.2.2023 klo 9.05

Kutsu Uponor Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 17. maaliskuuta 2023 klo 13.00 alkaen Musiikkitalon Paavo-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 A, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkavat klo 12.00. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon.

Osakkeenomistajilla on lisäksi mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä. Verkkolähetys alkaa 17.3.2023 klo 13.00. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetyksen välityksellä.

A.   Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat


Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaaminen


2.   Kokouksen järjestäytyminen


3.   Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen


4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.   Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen


Toimitusjohtajan katsaus vuoden 2022 toimintaan

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla verkkosivuilla viimeistään 24.2.2023 alkaen.

7.   Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen


8.   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudesta 2022 jaetaan osinkoa 0,69 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,34 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tämän erän osinko maksetaan 28.3.2023.

Toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023.Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2023 ja osingon maksupäivä 20.9.2023.

9.   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022


10.  Toimielinten palkitsemisraportin käsittely


    Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen.

11.   Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan ja niitä maksetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 000 euron, varapuheenjohtajalle 58 000 euron, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 58 000 euron, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle (ellei hän samalla ole hallituksen puheenjohtaja) 58 000 euron ja jäsenille 48 000 euron vuosipalkkio. Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2023 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1–9/2023 julkistamisen jälkeen. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.  

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouskohtaiset palkkiot pysyvät ennallaan ja niitä maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 800 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 600 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 3 000 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

12.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja siitä ajankohdasta, jolloin seitsemännen ehdolla olevan jäsenen osalta saadaan luottolaitoksen valvontaviranomaisen hyväksyntä, seitsemän. Tarvittavan valvontaviranomaisen hyväksynnän odotetaan olevan käytettävissä ennen varsinaista yhtiökokousta.

13.   Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Johan Falk, Markus Lengauer, Michael Marchi, Annika Paasikivi ja Susanne Skippari valitaan uudelle toimikaudelle, ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Hans Sohlström ja Katja Keitaanniemi. Katja Keitaanniemen nimitys on ehdollinen luottolaitoksen valvontaviranomaisen hyväksynnälle, ja hänen toimikautensa hallituksen jäsenenä alkaa, kun hyväksyntä on saatu.

Pia Aaltonen-Forsell on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Hans Sohlströmillä (s. 1964, DI, KTM) on vahva näyttö kannattavan kasvun edistämisestä ja omistaja-arvon kasvattamisesta. Hän oli Ahlstromin (ent. Ahlstrom-Munksjö Oyj) toimitusjohtaja vuodesta 2018 vuoden 2022 loppuun. Hän on aiemmin toiminut Ahlström Capitalin toimitusjohtaja vuosina 2016–2018 ja Rettig Group Oy:n toimitusjohtaja vuosina 2012–2016. Lisäksi hän on toiminut useissa johtotehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990–2012. Sohlström on Stora Enso Oyj:n hallituksen jäsen.

Katja Keitaanniemi (s. 1973, tekniikan lisensiaatti) on OP Yrityspankin toimitusjohtaja ja OP Osuuskunnan johtokunnan jäsen. Hänellä on vahva näyttö Suomen, Ruotsin ja Euroopan suurimpien pankkien suorituskyvyn, kannattavuuden ja rajat ylittävän yhteistyön edistämisestä. Keitaanniemi on aiemmin toiminut erilaisissa rahoitus- ja pankkisektorin johtotehtävissä muun muassa seuraavissa yhtiöissä: Finnvera Oyj (2014–2018), Swedbank (2010–2013), eQ Pankki/Conventum (2002–2009) ja Nordea Securities (2001–2002).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että yhtiössä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee Annika Paasikiven hallituksen puheenjohtajaksi.

14.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen


Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15.   Tilintarkastajan valitseminen


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavaksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että KHT Anders Lundin tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Hallitus myös ehdottaa, että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa tilintarkastuskertomuksessa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallitus toteaa, että mikään kolmas osapuoli ei ole vaikuttanut sen ehdotukseen, eikä hallitukselta ole edellytetty sellaisen EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista, jolla rajoitetaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemista.

16.   Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen


Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan seuraavilta osin:

 • nimitystoimikunnan jäsenen eroaminen, mikäli osakeomistus vähenee merkittävästi
 • hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan
 • nimitystoimikunnan päätöksenteko, jos nimitystoimikunnassa ei saavuteta yksimielisyyttä
 • kokousten koollekutsuminen ja pitämistapa
 • muutosten tekeminen työjärjestykseen

Työjärjestyksen muutosehdotus on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023.

17.   Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ä muutetaan vastaamaan muutetun Tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

          8 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään tilintarkastajarekisteriin rekisteröity tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ä muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiöjärjestyksessä tällä hetkellä mainittujen Helsingin, Espoon tai Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi hallitus ehdottaa, että sanamuotoa yhtiökokouksen ajan ja paikan sekä yhtiön verkkosivujen osoitteen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä muutetaan muodosta ”julkaisee” muotoon ”voi julkaista”. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

9 § Yhtiökokouskutsu
Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiö voi julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön verkkosivujen osoitteesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.
Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 §:ä muutetaan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi tarvittaessa palkitsemispolitiikasta sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

         10 § Varsinainen yhtiökokous
         Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain ennen kesäkuun loppua.
         Kokouksessa on:
         esitettävä
         1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomus;
         2. tilintarkastuskertomus;
         päätettävä
         3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
         4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
         5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
         6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
         7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
         8. hallituksen jäsenten palkkioista;
         9. hallituksen jäsenten lukumäärä;
         valittava
         10. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
         11. tilintarkastaja.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

18.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta


Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä.

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osuuksien suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2022 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

19.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 15.3.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

20.   Kokouksen päättäminen


B.   Yhtiökokousasiakirjat


Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, toimielinten palkitsemisraportti, nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutosehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023. Uponor Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla verkkosivuilla viimeistään 24.2.2023 alkaen. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuilla viimeistään 31.3.2023.

Erillistä kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä.

C.   Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille


1.   Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja


Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.2.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 10.3.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023,
 • puhelimitse numeroon 010 2818 909 arkisin klo 9–12 ja 13–16,
 • sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi, tai
 • postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2.   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.3.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 14.3.2023 klo 10.00 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

3.   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat


Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023 viimeistään 16.2.2023. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuessa osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi. Sähköisessä ilmoittautumispalvelussa Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023 valtakirja tulee liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun. Valtakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä (10.3.2023 klo 10.00), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

4.   Äänestäminen ennakkoon


Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 16.2.2023. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään perjantaina 10.3.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, jos hän saapuu paikalle yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 16.2.2023 – 10.3.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023

 • Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Sivuilla voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon toisen henkilön tai yhtiön puolesta valtakirjalla tai suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Mikäli käytetään valtakirjaa, tulee se liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun.
 • Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

b) postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

 • Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Äänestystä koskevat ohjeet ja ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous-2023 viimeistään 16.2.2023. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9–12 ja 13–16.

5.   Muut ohjeet/ tiedot


Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 15.2.2023 yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen. Uponor Oyj:n hallussa on kokouskutsun julkaisupäivänä 530 950 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Näin ollen yhtiökokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on yhteensä enintään 72 675 994. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajilla on lisäksi mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksenä. Verkkolähetys pidetään pääosin suomeksi ja tulkataan englanniksi. Osallistumislinkki verkkolähetykseen lähetetään verkkolähetykseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Yhtiökokouksen seuraamisen yhteydessä on käytössä chat-toiminto, jonka kautta osakkeenomistajat voivat myös kokouksen aikana esittää kysymyksiä. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, ja että osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kysely- ja äänioikeuttaan yhtiökokouksessa verkkolähetyksen välityksellä.

Äänilippu osakkeenomistajalle tai valtuutetulle annetaan yhtiökokoukseen saavuttaessa ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokouksen päätyttyä on kahvitarjoilu.

Vantaalla 15. helmikuuta 2023

Uponor Oyj
Hallitus

Franciska Janzon
konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com