Kutsu Uponor Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 10.11.2023 klo 17.20

Kutsu Uponor Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Uponor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4. joulukuuta 2023 klo 10.00. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään etäyhteydellä ilman kokouspaikkaa ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän kutsun osassa C. ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille”.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän kutsun osassa C.5 ”Äänestäminen ennakkoon”.

Georg Fischer AG (”Tarjouksentekijä”) ja Uponor Oyj ovat 12.6.2023 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Uponorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”).

Tarjouksentekijä tiedotti 6.11.2023, että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti. Tarjousvastike maksetaan arviolta 13.11.2023 jokaiselle osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut, minkä jälkeen Tarjouksentekijän hallussa olevat osakkeet edustavat noin 92,5 prosenttia kaikista Uponorin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Uponorin tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Yhdistymissopimuksen mukaan, kun Tarjouksentekijä on julkisesti vahvistanut toteuttavansa Ostotarjouksen, yhtiön hallituksen tulee Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle. Tämä kokouskutsu, mukaan lukien ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, perustuu tällaiseen Tarjouksentekijän tekemään kirjalliseen pyyntöön.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaaminen


2.   Kokouksen järjestäytyminen


3.   Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen


4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.   Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:ä muutetaan siten, että hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Muita muutoksia ei ehdoteta yhtiöjärjestyksen 4 §:än.

Yhtiöjärjestyksen 4 § kuuluisi muutettuna seuraavasti:4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa valitaan uusi hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Mikäli hallituksen puheenjohtaja eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäviään kesken toimikauden, hallitus voi keskuudestaan valita uuden hallituksen puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla.

7.   Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.


8.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).


9.   Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että Andreas Müller, Mads Joergensen, Joost Geginat, Helmut Elben, Thomas Hary, César Sayegh ja Marc Lahusen valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uponor Oyj:n hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan lisäksi, että Andreas Müller valitaan hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jokainen ehdotetuista hallituksen jäsenistä on riippumaton Uponorista, mutta ei-riippumaton Uponorin merkittävistä osakkeenomistajista. Jokaisen ehdotetun hallituksen jäsenen vakituinen asuinpaikka on Sveitsissä, pois lukien Andreas Müller, jonka vakituinen asuinpaikka on Saksassa.


10.   Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Uponor Oyj:llä on pysyvä osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”), jonka perustamisesta sen varsinainen yhtiökokous on päättänyt maaliskuussa 2012.

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että se päättää Nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.


11.   Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 18.12.2023.

Erillistä kutsua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ei lähetetä.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 13.11.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.11.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023,
  • sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen egm@innovatics.fi, tai
  • postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.11.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä yhtiökokoukseen ilmoittautumista ja ennakkoäänestystä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 29.11.2023 klo 10.00 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajansa kautta, voi myös osallistua kokoukseen ajantasaisen tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla jäljempänä tämän kutsun kohdassa C.4 ”Ohjeet osallistumiseen” kuvatulla tavalla. Kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja toimittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa ja mikäli osakkeenomistajaa edustaa asiamies, valtakirjan tai muun vastaavan tarvittavan edustamisoikeuden todistavan asiakirjan. Nämä tiedot ja asiakirjat toimitetaan postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä, jotta hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut ennakkoäänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin yhtiökokouksessa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023 viimeistään 13.11.2023. Postitse tai sähköpostitse ilmoittautuessa osakkeenomistajan asiamiehen on toimitettava asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut valtuutusasiakirjat yhdessä asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen kanssa lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi. Sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023 valtuutusasiakirjat tulee liittää ilmoittautumiseen. Valtuutusasiakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä (28.11.2023 klo 10.00), mihin mennessä valtuutusasiakirjojen on oltava perillä.

4. Ohjeet osallistumiseen

Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat osallistua kokoukseen etäyhteydellä ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla tai äänestämällä ennakkoon.

Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Yhtiökokoukseen osallistutaan Inderesin virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Kokousalusta ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen edellyttää internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni puheenvuorojen esittämistä varten. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpiä selaimia (Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera). Kokousalustalle suositellaan kirjautumaan hyvissä ajoin ennen kokousta.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestillä viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille. Ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat myös osallistua yhtiökokoukseen kokousalustalla. Ennakkoon annetut äänet otetaan huomioon yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä, osallistuvatko nämä osakkeenomistajat yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Osakkeenomistajalla, joka osallistuu kokoukseen etäyhteydellä, on mahdollisuus kokouksen aikana muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä, mikäli äänestys suoritetaan.

Tarkemmat tiedot kokousalustasta, lisäohjeet useampaa osakkeenomistajaa edustavalle asiamiehelle, palveluntarjoajan yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle ovat saatavilla osoitteessa https://vagm.fi/support. Linkki laitteen verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. Osallistujia suositellaan tutustumaan osallistumisohjeisiin ennen kokousta.

5. Äänestäminen ennakkoon

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 13.11.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 28.11.2023 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Uponor Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Tarkempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023.

Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan, vaatia äänestystä yhtiökokouksessa tai äänestää mahdollisesta vastaehdotuksesta, jos hän osallistuu yhtiökokoukseen etäyhteydellä tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 13.11.2023 – 28.11.2023 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Uponor Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023

  • Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Sivuilla voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon toisen henkilön tai yhtiön puolesta valtakirjalla tai suomi.fi-valtuuksia käyttäen. Mikäli käytetään valtakirjaa, tulee se liittää ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä palveluun.
  • Sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

b) postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Uponor Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi.

  • Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan osallistumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Äänestystä koskevat ohjeet ja ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/hallinto/ylimaarainen-yhtiokokous-2023 viimeistään 13.11.2023.

6. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään pääosin suomeksi ja tulkataan englanniksi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana suullisesti mikrofonin avulla.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja 13.00–16.00.

Uponor Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 10.11.2023 yhteensä 73 206 944 osaketta, jotka kaikki tuottavat yhden äänen. Uponor Oyj:n hallussa on kokouskutsun julkaisupäivänä 373 685 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa. Näin ollen yhtiökokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä on yhteensä enintään 72 833 259. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Helsingissä 10. marraskuuta 2023

Uponor Oyj
Hallitus

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com