Puolivuosikatsaus 2023: Vahva marginaali epävakaassa toimintaympäristössä

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 20.7.2023 klo 9.00

Puolivuosikatsaus 2023: Vahva marginaali epävakaassa toimintaympäristössä

Huhti–kesäkuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 315,6 (396,2) milj. euroa, laskua -20,4 % tai ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -19,1 %.
  • Liikevoitto oli 35,5 (42,8) milj. euroa, tai 11,2 % (10,8) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 41,4 (50,5) milj. euroa, tai 13,1 % (12,7) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,34) euroa.
  • Uponor päivitti ohjeistuksensa vuodelle 2023 katsauskauden jälkeen.

Tammi–kesäkuu 2023 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 644,9 (745,7) milj. euroa, laskua -13,5 % tai ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta -12,3 %.
  • Liikevoitto oli 85,0 (89,6) milj. euroa, tai 13,2 % (12,0) liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 86,9 (97,7) milj. euroa, tai 13,5 % (13,1) liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,71 (0,79) euroa.

Ohjeistus vuodelle 2023 (päivitetty 19.7.2023)
Rakenteellisista muutoksista johtuen, Uponor arvioi liikevaihtonsa, ilman valuuttakurssien vaikutusta, olevan 1 250–1 350 milj. euron välillä vuonna 2023, ja vertailukelpoisen liikevoittomarginaalinsa olevan vähintään 11 prosenttia.

Lähiajan markkinanäkymät
Uponor odottaa rakennusmarkkinoiden pysyvän edelleen kauttaaltaan heikolla tasolla erityisesti uudisasuntorakentamisen segmentissä vuoden 2023 toisella puoliskolla. Vaikka keskeisissä indikaattoreissa on joillain markkinoilla havaittavissa ensimmäisiä alustavia vakautumisen merkkejä, rakennusmarkkinoilla on edelleen merkittäviä vastatuulia. On odotettavissa, että kohonnut asuntolainojen korkotaso, inflaation vaikutukset yhdistettynä kuluttajien ja yritysten kasvaneeseen epävarmuuteen rajoittavat edelleen uusien rakennushankkeiden aloittamista ja vähemmässä määrin myös korjausrakentamisen investointeja.

Toimitusjohtaja Michael Rauterkus kommentoi:
“Toisen vuosineljänneksen tuloksemme osoittaa, että kykenemme tavoitteidemme mukaisesti säilyttämään vahvat marginaalit myös vaikeassa toimintaympäristössä. Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomarginaalimme oli vahva, 13,1 (12,7) prosenttia, ja se ylitti edellisen vuoden tason. Liikevaihto oikaistuna rakenteellisten muutosten vaikutuksilla supistui 16,7 prosenttia heikon markkinakysynnän vuoksi. Käynnissä olevan muutoksemme ja uuden toimintamallimme hyödyt ovat jo nähtävissä, ja ne auttoivatkin meitä vahvan kannattavuuden saavuttamisessa.

Olen vaikuttunut henkilöstömme kyvystä sopeutua muutokseen nopeasti ja ryhtyä tarvittaessa päättäväisesti toimiin tarvittaessa sekä heidän sitoutumisestaan Uponorin pitkän aikavälin menestykseen. Haluankin esittää vilpittömät kiitokseni kaikille uponorilaisille erinomaisesta työstä muutoksemme ja taloudellisen tuloksemme eteen.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka teki erinomaisen tuloksen. Sen vertailukelpoinen liikevoittomarginaali ylitti edellisvuoden tason. Liikevaihto oli viime vuoden tasolla ja sen kehitystä tukivat panostukset kysynnän luomiseen, hintakuri ja tukkuliikkeiden varastotasojen palautuminen normaalille tasolle. Pohjois-Amerikan tiimin vahva operatiivinen suorituskyky on osoitus divisioonan kestävästä kyvystä tuottaa voittoa.

Heikentynyt markkinakysyntä ja rakenteelliset muutokset, kuten kaukolämpöliiketoiminnan myynti ja Tanskan Middlefartissa sijaitsevan tuotantolaitoksen sulkeminen, vaikuttivat Uponor Infran liikevaihtoon. Linjassa ydinliiketoiminnan kasvuun tähtäävän strategiamme mukaisesti divisioonan vertailukelpoinen liikevoittomarginaali kuitenkin parani suotuisan tuotejakauman ja käynnissä olevan konserninlaajuisen muutosohjelman ansiosta. Uponor solmi vuosineljänneksellä sopimuksen KWH-yhtymän kanssa perustetun Uponor Infra -yhteisyrityksen hankkimisesta kokonaan omistukseensa. Ainoana omistajana voimme toteuttaa kannattavan kasvun strategiaamme täysimääräisesti ja saada täyden hyödyn irti yritykseen tehdyistä investoinneista. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto laski vahvaan vertailukauteen verrattuna, jota hinnoittelutoimet tukivat, sekä tärkeimmillä Euroopan markkinoilla ja erityisesti Pohjoismaissa vallinneen heikon kysynnän vuoksi. Vertailukelpoiseen liikevoittomarginaaliin vaikuttivat negatiivisesti alhaisemmat volyymit ja tappiollinen yksikkö, jossa korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä. Muutoksemme tehokkaammaksi ja asiakaskeskeisemmäksi organisaatioksi etenee Euroopassa nopeassa tahdissa.

Edistyimme strategiamme toteuttamisessa suunnitelmien mukaisesti. Ydinliiketoiminnan kasvuun tähtäävän strategiamme mukaisesti otimme käyttöön globaalin tuotekategorioiden hallinnan konseptin (vesijärjestelmät, energiajärjestelmät, asennusjärjestelmät, infrastruktuurijärjestelmät), joka tukee osaltaan globaalia kasvustrategiaamme. Se myös varmistaa, että tärkeimmät tuotekategoriat, maat, myyntikanavat ja asiakkaat ovat toimintamme ytimessä kaikilla maantieteellisillä alueilla. Uusi kategoriarakenne ei vaikuta ulkoiseen taloudelliseen raportointiimme. Innovaatiotyön vauhdittamiseksi Uponorin tutkimus- ja kehitystoiminto on jatkossa yhdenmukainen tärkeimpien tuotekategorioidemme kanssa, mikä auttaa sitä vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja markkinamahdollisuuksiin sekä lisää toiminnan tehokkuutta ja tuotekustannussäästöjä. Malli tuo asiakkaiden tarpeet ja markkinoiden vaatimukset innovaatiotyön keskiöön ja mahdollistaa kohdistetun tarjonnan, uusien alustojen ja markkinaa mullistavien innovaatioiden kehittämisen.

People First -henkilöstöstrategiamme osalta olen iloinen voidessani todeta, että turvallisuustasossamme myönteinen kehitys jatkui. Tapaturmataajuutemme (LTIF) parani ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,6:een (8,0).

Muutosohjelmamme eteni vahvasti. Olemme ottaneet merkittäviä askeleita operatiivisen suorituskykymme parantamisessa ja muutoksessa kohti tehokkaampaa ja toimintavarmempaa Uponoria. Ohjelmassa tähän mennessä toteutettujen toimenpiteiden vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan 16,7 milj. euroa. Tavoitteena on saavuttaa yhteensä 30 milj. euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Olen varma, että muutos vahvistaa asiakaskeskeisyyttämme ja kilpailukykyämme muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uponorilla on hyvät mahdollisuudet hyötyä vahvoista megatrendeistä, jotka kasvattavat kestävien ja energiatehokkaiden lämmitys- ja viilennysjärjestelmien sekä turvallisen ja puhtaan veden mahdollistavien järjestelmien keskipitkän ja pitkän aikavälin kysyntää markkinoillamme. Olemme kuitenkin varautuneet siihen, että markkinan epävakaisuus ja heikko kysyntä jatkuvat vuoden 2023 toisella puoliskolla. Vaikka Yhdysvalloissa jotkin indikaattorit ovat muuttumassa lupaavaan suuntaan, Euroopassa talouden lyhyen ja keskipitkän aikavälin näkymät ovat vaisut vaihtelevien korkojen ja inflaation vaikutusten vuoksi ja indikaattoritkin tästä johtuen edelleen selvästi negatiivisia.

Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon vankan tuloksen johdosta päivitämme ohjeistustamme koko vuoden osalta. Arvioimme nyt vuoden 2023 vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin olevan vähintään 11 prosenttia, kun aiempi ohjeistus oli yli 10 prosenttia. Lisäksi kaukolämpöliiketoimintamme myynnin (liikevaihto noin 40 milj. euroa vuodessa) ja Tanskan tuotantolaitoksen sulkemisen vuoksi olemme tarkentaneet ohjeistustamme koko vuoden 2023 liikevaihdon osalta alaspäin 1 250–1 350 milj. euroon, kun aiempi ohjeistus oli 1 300–1 400 milj. euron välillä.

Vahvan strategisen suunnitelman, ketterän liiketoimintamallin ja vahvan taseen tukemana meillä on hyvät edellytykset saavuttaa strategiset tavoitteemme. Keskitymme tiukasti ydinliiketoimintamme kasvattamiseen, muutosohjelmamme toteuttamiseen ja arvonluontiin asiakkaille johtamalla muutosta kestävissä vesiratkaisuissa.”

Konsernin taloudelliset tunnusluvut

M€ 4–6/20234–6/2022Muutos1–6/20231–6/2022Muutos1–12/2022
Liikevaihto315,6396,2-20,4 %644,9745,7-13,5 %1 386,2
Toiminnan kulut270,1340,5-20,7 %548,6630,3-13,0 %1 197,8
Poistot ja arvonalentumiset12,913,1-1,3 %25,926,0-0,6 %54,5
Liikevoitto35,542,8-17,1 %85,089,6-5,2 %135,5
Liikevoitto, %11,210,8+4,1 %13,212,0+9,6 %9,8
Vertailukelpoinen liikevoitto41,450,5-18,0 %86,997,7-11,1 %153,7
Vertailukelpoinen liikevoitto, %13,112,7+3,0 %13,513,1+2,8 %11,1
Rahoitustuotot ja -kulut-2,00,3-688,5 %-3,9-0,6+533,7 %-1,0
Tulos ennen veroja33,643,2-22,2 %81,189,1-8,9 %134,9
Tilikauden tulos23,529,6-20,6 %57,662,9-8,4 %97,5
Osakekohtainen tulos0,290,34-14,2 %0,710,79-9,2 %1,21


 

 
  Muutos

 
 
30.6.202330.6.202231.12.2022
Nettokäyttöpääoma 150,5165,3-9,0 %164,5
Korollinen nettovelka20,477,0-73,6 %48,5
Omavaraisuusaste, %51,949,2+5,5 %55,2
Nettovelkaantumisaste, %3,815,1-74,8 %9,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %25,329,8-15,0 %22,2

Tiedotustilaisuus ja suora webcast-lähetys
Suora webcast-lähetys analyytikoille, institutionaalisille sijoittajille ja medialle järjestetään torstaina 20.7. klo 14.00. Tiedotustilaisuus on englanninkielinen. Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkus, talousjohtaja Markus Melkko, teknologiajohtaja Thomas Fuhr ja Talotekniikka – Pohjois-Amerikka –liiketoimintadivisioonan johtaja Andres Caballero ovat paikalla webcast-lähetyksessä. Linkki webcast-lähetykseen ja sen tallenteeseen löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta uponorgroup.com > Sijoittajat > Raportit ja esitykset sekä Uponorin Investor Relations -mobiilisovelluksesta. Esitysaineisto löytyy samasta osoitteesta.

Uponor Oyj:n taloudellinen kalenteri vuosina 2023 ja 2024
25.10.2023       Osavuosikatsaus 1–9/2023
16.2.2024         Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023
13.3.2024         Yhtiökokous 2024
19.4.2024         Osavuosikatsaus 1–3/2024
18.7.2024         Puolivuosikatsaus 1–6/2024
23.10.2024       Osavuosikatsaus 1–9/2024

Lisätietoja:
Markus Melkko, talousjohtaja, puh. 020 129 2038
Franciska Janzon, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 750 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

Liite