Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Uponor Oyj, Pörssitiedote, 17.3.2023 klo 15.00

Uponor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17. maaliskuuta 2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, käsitteli palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Osingon maksu

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osinkoehdotuksen, joka on 0,69 euroa osakkeelta tilikaudelta 2022. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,34 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 28.3.2023.

Toinen erä 0,35 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2023.Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 7.9.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän. Osingon täsmäytyspäivä olisi silloin 13.9.2023 ja osingon maksupäivä 20.9.2023.

Valtuutus hankkia omia osakkeita

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää enintään 7 200 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouspäivänä. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää enintään 7 200 000 uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien.

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallitukseen valittiin nykyiset jäsenet Annika Paasikivi, Johan Falk, Markus Lengauer, Michael G. Marchi ja Susanne Skippari. Hans Sohlström ja Katja Keitaanniemi valittiin uusiksi jäseniksi. Annika Paasikivi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab seuraavaksi toimikaudeksi.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi: hallituksen puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 58 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 58 000 euroa, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (ellei hän samalla ole hallituksen puheenjohtaja) 58 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet 48 000 euroa. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta. Hallituksen vuosipalkkio maksetaan kahden viikon sisällä Uponorin puolivuotiskatsauksen 2023 julkistamisen jälkeen. Siinä tapauksessa, jos palkkio maksetaan kokonaan käteisellä, hallituksen jäsenen on ostettava osakkeet kahden viikon sisällä yhtiön osavuosikatsauksen 1–9/2023 julkistamisen jälkeen.

Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettavat kokouskohtaiset palkkiot pysyvät ennallaan ja niitä maksetaan kustakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 800 euroa jäsenen asuinmaassa pidetystä kokouksesta, 1 600 euroa muualla samalla mantereella pidetystä kokouksesta ja 3 000 euroa toisella mantereella pidetystä kokouksesta. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Yhtiökokouksen tekemät muut päätökset

Yhtiökokous hyväksyi ehdotetut muutokset nimitystoimikunnan työjärjestykseen ja yhtiöjärjestykseen.

Lisätietoja:

Reetta Härkki
Konsernin lakiasiainjohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835

Franciska Janzon
Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Uponor Oyj
Puh. 020 129 2821

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com