Palkitseminen

Toimielinten palkitsemispolitiikka


Uponorin hallitus hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkkioita. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2022 yhtiökokouksessa. Politiikassa kuvataan palkitsemisen pääperiaatteet, päätöksentekomenettelyn ja pääehdot.

Lue palkitsemispolitiikka täältä
 

Palkitsemisraportti 2022


Lue palkitsemisraportti täältä
 

Hallituksen palkitseminen


Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen valintaa ja palkitsemista koskevat asiat valmistelee Uponorin nimitystoimikunta, joka antaa ehdotuksensa hallitukselle. Nimitystoimikunta voi käyttää valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita palkitsemisen tason määrittämisessä. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle.

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Uponor Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

Vuosipalkkiot ovat seuraavat:
 • puheenjohtaja 100 000 euroa vuodessa
 • varapuheenjohtaja 58 000 euroa vuodessa
 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 58 000 euroa vuodessa
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (vain jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja) 58 000 euroa vuodessa
 • muut jäsenet 48 000 euroa vuodessa
Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta.

Hallituksen jäsenille on maksettu seuraavat osakemäärät osana vuoden 2022 yhtiökokouksen päättämää vuosipalkkiota:
 • puheenjohtaja  2 834 osaketta
 • varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1 644 osaketta
 • muut jäsenet 1 360 osaketta
Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Kokouspalkkiota maksetaan rahana kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:
 • Suomessa asuvat jäsenet 800 euroa
 • muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 600 euroa
 • Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 3 000 euroa
Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
 

Toimitusjohtajan palkitseminen


Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, etuuksista sekä suoriteperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmiin kuuluu vuosittainen lyhyen aikavälin kannustinohjelma ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Prosessin tukena käytetään ulkopuolista markkinatietoa. Hallitus määrittää toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät markkinavertailun ja muiden asiaankuuluvien tietojen perusteella.

Peruspalkka ja etuudet
Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 605 000 euroa vuodessa sisältäen matkapuhelinedun.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin ja mittareihin. Enimmäispalkkio on 140 prosenttia vuotuisesta peruspalkasta. Vuonna 2022 palkkion perusteena oli Uponorin vertailukelpoinen liikevoitto ja liikevaihto sekä tapaturmataajuus. Palkkio maksetaan maaliskuussa 2023.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Perustuu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sisältäen rahaosuuden, jolla katetaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

Lisätietoja: uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen/kannustinohjelmat

Eläke
Yhtiö ja toimitusjohtaja ovat sopineet, että toimitusjohtaja jää eläkkeelle 67-vuotiaana. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle maksuperusteisen eläkevakuutuksen, joka on 20 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Irtisanomisehdot ja muut ehdot
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi edeltävän 12 kuukauden kiinteää palkkasummaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Säännöllisten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien lisäksi toimitusjohtajalle on kohdistettu kertaluonteinen sitouttamiskannustin, jossa mahdollisen palkkion arvo vastaa 12 kuukauden kiinteää palkkasummaa. Kertaluonteisen palkkion edellytyksenä on palvelussuhteen jatkuminen yrityksessä sekä tietyt muut ehdot. Kun kyseiset ehdot täyttyvät, mahdollinen palkkio maksetaan vuoden 2023 toisella puoliskolla.
 

Muun johtoryhmän palkitseminen


Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde­edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun), mahdollisesta lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Peruspalkka ja etuudet
Kokonaisuudessaan vuonna 2022 konsernin johtoryhmän jäsenille (pl. toimitusjohtaja) maksettiin:
 • kiinteänä vuosipalkkana (sis. luontoisedut) yhteensä 1 571 187 euroa
 • lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioina yhteensä 1 673 786 euroa
 • erokorvauksina tai siihen rinnastettavina korvauksina yhteensä 2 133 498 euroa
Joillakin johtoryhmän jäsenillä on tehtävästä riippuen maksuperusteinen lisäeläkejärjestely.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Perustuu hallituksen vuosittain hyväksymiin ehtoihin ja mittareihin. Vuonna 2022 palkkion perusteena oli Uponorin vertailukelpoinen liikevoitto, liikevaihto ja tapaturmataajuus, sekä liiketoiminta segmentin vertailukelpoinen liikevoitto. Enimmäispalkkio on 80–120 prosenttia vuotuisesta peruspalkasta. Palkkio maksetaan maaliskuussa 2023.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Perustuu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sisältäen rahaosuuden, jolla katetaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

Lisätietoja: uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen/kannustinohjelmat

Eläke
Uponorin johtoryhmän jäsenillä voi olla lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävä eläkejärjestely. Johtoryhmän jäsenten eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön.

Irtisanomisehdot ja muut ehdot
Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta 6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen henkilöstä riippumattomasta syystä. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien lisäksi johtoryhmän jäsenet voivat olla oikeutettuja erityisiin kertaluonteisiin sitouttamiskannustimiin. Edellytyksenä tällaisten palkkioiden maksamiselle on tyypillisesti työsuhteen jatkuminen yrityksessä.
 

Arkisto

Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Palkka- ja palkkioselvitys 2010
Palkka- ja palkkioselvitys 2009