Palkitseminen

Toimielinten palkitsemispolitiikka


Uponorin hallitus hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan, joka koskee hallituksen, toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan palkkioita. Palkitsemispolitiikka esiteltiin vuoden 2020 yhtiökokouksessa. Politiikassa kuvataan palkitsemisen pääperiaatteet, päätöksentekomenettelyn ja pääehdot.

Lue palkitsemispolitiikka täältä
 

Palkitsemisraportti 2020


Lue palkitsemisraportti 2020 täältä
 

Hallituksen palkitseminen


Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen valintaa ja palkitsemista koskevat asiat valmistelee Uponorin nimitystoimikunta, joka antaa ehdotuksensa hallitukselle. Nimitystoimikunta voi käyttää valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita palkitsemisen tason määrittämisessä. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle.

Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Uponor Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

Vuosipalkkiot ovat seuraavat:
 
 • puheenjohtaja 90 000 euroa vuodessa
 • varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 51 000 euroa vuodessa
 • muut jäsenet 46 000 euroa vuodessa
Vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja/ tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia Uponor Oyj:n osakkeita ja loput rahana. Vaihtoehtoisesti palkkio voidaan maksaa kokonaan käteisellä, jolloin hallituksen jäsenen velvollisuus on käyttää noin 40 prosenttia summasta Uponor Oyj:n osakkeiden hankkimiseen markkinoilta.

Hallituksen jäsenille on maksettu seuraavat osakemäärät osana vuoden 2020 yhtiökokouksen päättämää vuosipalkkiota:
 
 • puheenjohtaja  2 352 osaketta
 • varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1 333 osaketta
 • muut jäsenet 1 202 osaketta

Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Kokouspalkkiota maksetaan rahana kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:
 
 • Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa
 • muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa
 • Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa
Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön noudattaman matkustuskäytännön mukaisesti. Puhelinkokouksesta maksetaan palkkio jäsenen asuinmaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajille kustakin asianomaisen valiokunnan kokouksesta lisäksi 600 euron palkkio.
 

Toimitusjohtajan palkitseminen


Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontaiseduista sekä lyhyen että pitkän aikavälin suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Prosessin tukena käytetään ulkopuolista markkinatietoa. Hallitus määrittää toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät markkinavertailun ja muiden asiaankuuluvien tietojen perusteella.

Peruspalkka ja etuudet
Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 490 420 euroa vuodessa sisältäen vapaan autoedun ja matkapuhelinedun.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä
Perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin ja mittareihin. Enimmäispalkkio on 60 % vuotuisesta peruspalkasta.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma
Perustuu osakepohjaisen kannustinohjelman ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

Lisätietoja: uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen/kannustinohjelmat

Eläke
Toimitusjohtaja jää eläkkeelle työeläkelain (TyEL) mukaisesti, mutta yhtiö voi sopia toimitusjohtajan kanssa, että toimitusjohtaja jää eläkkeelle 63-vuotiaana. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle maksuperusteisen eläkevakuutuksen, johon yhtiö maksoi 40 000 euroa vuonna 2020. Yhtiö on lisäksi päättänyt kapitalisaatio-eläkejärjestelystä toimitusjohtajalle, mistä yhtiö on maksanut 50 000 euroa vuonna 2020.

Irtisanomisehdot
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmin puolin kuusi kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi edeltävän 12 kuukauden kiinteää palkkasummaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Yhtiö voi myös purkaa sopimuksen välittömästi maksamalla 18 kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaavan korvauksen.

Lisätietoja:
Toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti 2020 uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen
 

Muun johtoryhmän palkitseminen


Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde­edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun), lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

Peruspalkka ja etuudet
Kokonaisuudessaan vuonna 2020 konsernin johtoryhmän jäsenille (pl. toimitusjohtaja) maksettiin:
 
 • kiinteänä vuosipalkkana (sis. luontoisedut) yhteensä 1 322 009 euroa
 • lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioina yhteensä  628 656 euroa
Joillakin johtoryhmän jäsenillä on tehtävästä riippuen lisäeläkejärjestely, johon maksettiin keskimäärin 8% peruspalkasta vuonna 2020. 

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Perustuu hallituksen vuosittain hyväksymiin ehtoihin ja mittareihin. Vuonna 2020 palkkion perusteena oli Uponorin vertailukelpoinen liikevoitto sekä liiketoiminta segmentin vertailukelpoinen liikevoitto. Enimmäispalkkio on 60 % vuotuisesta peruspalkasta. Palkkio maksetaan maaliskuussa 2021.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Perustuu osakepohjaisen kannustinohjelman ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.

Lisätietoja: uponorgroup.com/fi-fi/sijoittajat/palkitseminen/kannustinohjelmat

Eläke
Toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa lukuun ottamatta Suomessa työsuhteessa olevilla Uponorin johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävää eläkejärjestelyä vuonna 2020. Muissa maissa työsuhteessa olevien johtoryhmän jäsenten eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön.

Irtisanomisehdot
Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta 3–6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6–9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus, jos yhtiö irtisanoo johtoryhmän jäsenen henkilöstä riippumattomasta syystä.
 

Vanhat palkka- ja palkkioselvitykset


Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Palkka- ja palkkioselvitys 2010
Palkka- ja palkkioselvitys 2009