Riskienhallinta

Riskienhallinta on järjestelmällinen tapa suojata yhtiön liiketoimintaan liittyvää omaisuutta ja tuloja menetyksiltä, jotta yhtiö saavuttaa tavoitteensa eikä sen toiminta keskeydy tarpeettomasti. Riskienhallintaan sisältyy myös riskinotto eli erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen ottaen huomioon niiden riski-tuottosuhteen ja -odotukset.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa ja saavuttaa taloudelliset tavoitteensa sekä toisaalta suojella yhtiötä operatiivisilta vahingoilta, jotka saattavat estää näiden tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yrityksen toiminnan jatkuvuus myös poikkeuksellisessa liiketoimintaympäristössä.

Yhtiön suurimmat riskitekijät on kartoitettu. Liiketoimintadivisioonien ja eri toimintojen johtoryhmien vastuulla on tunnistaa riskit omilla vastuu alueillaan. Yhtiön pääperiaatteena on hallita tunnistettuja riskejä suoraan liiketoimintayksikössä tai toiminnossa. Tunnistettujen riskien omistajuus sekä seurantatoimet määrittelee asianmukainen johto yhtiön eri tasoilla. Rahoitusjohtaja on kokonaisvastuussa riskien tunnistamiseen liittyvästä prosessista sekä tulosten kokoamisesta konsernitasolla.

Rahoitusjohtaja tukee konsernin johtoryhmää riskienhallintapolitiikan ja -toimintaohjeiden laatimisessa sekä näihin liittyvien arviointi-, seuranta- ja raportointimenettelyjen kehittämisessä. Hän tukee myös liiketoimintadivisioonia, yksiköitä ja konsernitoimintoja tarjoamalla näille riskienhallintaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta. Lisäksi hän vastaa yhtiön globaalien ”kaupallisten vakuutusohjelmien” järjestämisestä ja voimassaolosta.

Uponorin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä löytyy yhteenveto vuosikertomuksesta hallituksen toimintakertomuksen yhteydestä.

Taloudelliseen riskienhallintaan liittyvät liitetiedot löytyvät konsernitilinpäätöksen liitetiedoista.