Tiedonantopolitiikka

Johdanto

Tässä viestintä- ja tiedonantopolitiikassa määritellään koko Uponor-konsernin laajuiset ulkoisen viestinnän tavoitteet, roolit ja vastuut sekä kuvataan toimintaperiaatteet ja -käytännöt, joita sovelletaan pääomamarkkinoiden kanssa viestimiseen. Politiikka sisältää yleiset ohjeet Uponor-konsernin ja liiketoimintayksiköiden johdolle sekä kaikille viestinnästä vastaaville.

Pörssiyhtiönä Uponorilla on velvollisuus varmistaa, että kaikki olennaisia tietoja koskeva viestintä on todenmukaista, täsmällistä, uskottavaa ja pörssiyhtiöitä koskevien lakisääteisten vaatimusten mukaista.
 

Uponor pörssiyhtiönä

Lainsäädännön määräykset

Uponor-konsernin emoyhtiön Uponor Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (Nasdaq Helsinki Oy). Viestinnässä ja tietojen julkistamisessa Uponor noudattaa Euroopan yhteisön ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisten (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan sääntelyä ja ohjeita sekä yhtiön sisäisiä toimintaohjeita ja sääntöjä.

Tiedonantoperiaatteet

Uponorin periaatteena on tasapuolinen tiedottaminen pörssiyhtiöitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tavoitteena on, että kaikki saavat tietoa samanaikaisesti ja että olennaisen tiedon valikoivaa julkistamista vältetään kaikissa muodoissa.
 

Uponorin sijoittajaviestinnän tavoitteet

Sijoittajaviestinnän perusvaatimukset määritellään arvopaperimarkkinalaissa sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklassa:
“Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan kyseistä Liikkeeseenlaskijaa”

Uponorin sijoittajaviestinnän tavoitteena o
 • tarjota kaikille sijoittajille samanaikaisesti täsmällistä ja olennaista tietoa, jotta pääomamarkkinat voivat määrittää oikein Uponorin arvon
 • vahvistaa sijoittajien luottamusta Uponoriin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Sijoittajaviestinnän pääperiaatteet ovat:
 • helposti ymmärrettävän, ajantasaisen, läpinäkyvän ja johdonmukaisen tiedon tarjoaminen
 • kaikkien sijoittajien tasapuolinen kohtelu
 • tiedon ja ihmisten helppo tavoitettavuus

Vastuu sijoittajaviestinnästä

Sijoittajaviestinnän pääkohderyhmiä ovat talousmedia ja sijoittajayhteisö, mukaan lukien myyntipuolen analyytikot, ostopuolen analyytikot, salkunhoitajat, instituutiosijoittajat ja sijoituspankkiirit.

Uponorin sijoittaja- ja pörssiviestintää hoitaa sijoittajasuhdetiimi, johon kuuluvat konserniviestintä, talousjohtaja ja toimitusjohtaja. Muut Uponorin työntekijät eivät saa antaa sijoittajayhteisölle lausuntoja Uponorin puolesta ilman toimitusjohtajan, talousjohtajan tai viestintäjohtajan etukäteissuostumusta.
Sijoittajasuhdetiimi pyrkii
 • varmistamaan, että kaikki julkistettava tieto on oikeaa ja sisällöltään puolueetonta ja vastaa Uponorin sijoittajaviestinnän tavoitteita;
 • käynnistämään ja seuraamaan sellaisten valvontamenetelmien ja käytäntöjen käyttöön ottoa ja ylläpitämistä, joilla voidaan tuottaa oikeaa, puolueetonta ja oikea-aikaista viestintää;
 • osallistumaan vuosi- ja osavuositalouskatsausraportointiin ja niiden sisällön tarkistamiseen, mukaan lukien tulevaisuuden näkymiin liittyvät lausunnot, ja antamaan tarvittaessa suosituksia niiden sisällöstä tai tarpeesta julkaista tulosvaroitus tai tehdä jotakin muuta;
 • arvioimaan erilaisia herkkyystekijöitä, jotka liittyvät yhtiön kannattavuuteen, taloudelliseen asemaan tai niiden kehitykseen sekä niistä talousraporteissa annettavaan ohjeistukseen.

Tiedonantotiimi

Uponor on perustanut tiedonantotiimin valvomaan ja luomaan ohjeistusta ulkoiselle tiedottamiselle ja tukemaan sisäpiiriasioiden sääntelystä tulevien vaatimusten noudattamaista.

Tiedonantotiimin muodostavat sijoittajasuhdetiimi ja yhtiön päälakimies yhdessä. Se kokoontuu tarvittaessa.

Tiedonantotiimi pyrkii:
 • arvioimaan ja antamaan suosituksia kulloisellekin päättäjätaholle sen suhteen a) voisivatko jotkut seikat, tapahtuma tai järjestely aiheuttaa sisäpiiritiedon syntymisen (jos valmisteluja jatketaan), tai b) pitäisikö perustaa sisäpiirihanke, tai c) täyttyvätkö edellytykset viivästyttää tiedon julkistusta;
 • arvioida onko tarvetta ja millä tavalla valvoa, että tiedon julkistamisen viivästyttämisen perusteet ovat edelleen voimassa sisäpiirihankkeissa;
 • kiireellisissä tapauksissa, ainakin toimitusjohtajan tai talousjohtajan ollessa läsnä, päättää
 • sisäpiirihankkeen ja siihen liittyvä listan perustamisesta
 • tiedon julkistamisen viivästyttämisestä
 • nimittää henkilö/itä valvomaan perusteita viivästyttää ja/tai julkistaa pörssitiedote silloin, kun edellytyksiä viivästyttämiseen ei ole tai ne ovat lakanneet (tai kun arvioidaan tiedon välittömän julkistamisen olevan välttämätöntä ottaen huomioon yhtiön kokonaisedun).
Kaikki sellaiset arvioinnit, joihin liittyy tiedon merkityksellisyyden arviointi ja mahdollinen julkistamisvelvollisuus (tai mahdollisesti päätös viivästyttää julkistamista), tulee ohjata tiedonantotiimille, tai sen niin päättäessä, osalle tiimiä.
 

Raportoitavat segmentit

Uponorin konserni- ja segmenttitason taloudelliset raportit laaditaan kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti. Emoyhtiö Uponor Oyj:stä laaditaan lisäksi tiivis suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukainen raportti.

Uponor julkaisee kattavan, IFRS-standardien ja sijoittajien vaatimusten mukaisen taloudellisen raportin emoyhtiöstä ja emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden muodostamasta konsernista sekä raportoitavista segmenteistä. Uponor voi kilpailusyistä karsia tiettyjen tietojen yksityiskohtaisuutta silloin, kun tiedonantovelvollisuus ei edellytä niin tarkkoja tietoja.

Uponorin segmenttirakenne perustuu liiketoiminta- ja maantieteellisiin segmentteihin organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat Talotekniikka – Eurooppa, Talotekniikka – Pohjois-Amerikka ja Yhdyskuntatekniikka. Muut-segmenttiin kuuluvat konsernitoiminnot ja yhtiöt, joilla ei ole toimintaa.
Uponor does not normally disclose information related to its subsidiaries, business units or the individual countries in which it operates, except for net sales development and personnel in the 10 largest countries in which the Group operates.

Uponor ei yleensä julkista tytäryhtiöihinsä, liiketoimintayksiköihinsä tai yksittäisiin toimintamaihinsa liittyviä tietoja, lukuun ottamatta liikevaihdon ja henkilöstön kehitystä konsernin 10 suurimmassa toimintamaassa.


Tiedonantovelvollisuus

Pörssiyhtiönä Uponoria koskevat lakisääteiset vaatimukset antaa sijoittajille säännöllisesti ja jatkuvasti tietoa olennaisista asioista.


Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus koskee tietyin väliajoin julkistettavia tietoja, kuten tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Lisäksi yhtiön tulee tiedottaa jatkuvasti asioista, jotka saattavat vaikuttaa sen osakkeen arvoon.

Uponor julkistaa säännöllisesti seuraavia tietoja täyttääkseen sijoittajaviestinnän vaatimukset:
 • tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset, jotka ovat pääasialliset tietolähteet yhtiön taloudellisesta suorituskyvystä, taseesta ja talousasemasta, näkymistä sekä muista vastaavista seikoista
 • positiiviset tai negatiiviset tulosvaroitukset eli ohjeistuksen muutokset
 • merkittävät omistajamuutokset
 • aiemmin julkistettujen tärkeiden tietojen muutokset, päivitykset tai korjaukset
 • muutokset hallituksen tai johtoryhmän kokoonpanossa
 • merkittävät yritysostot, yritysmyynnit, investoinnit ja rahoituserät
Yhtiön raportointivuosi on kalenterivuosi. Vuosi- ja puolivuositilinpäätökset, tilinpäätöstiedote sekä osavuosikatsaukset julkistetaan ennalta kerrotun aikataulun mukaisesti. Uponor pyrkii julkistamaan vuosiaikataulun ennen raportointivuoden päättymistä sekä asettamaan sen esille verkkosivuilleen.
 

Olennaista tietoa koskeva jatkuva tiedonantovelvollisuus

On mahdotonta määritellä yksiselitteisesti, mitä olennainen tieto on. Yksinkertaisen määritelmän mukaan tieto on olennaista, jos se muuttaisi merkittävästi sellaisen sijoittajan tekemää päätöstä, joka on hyvin perillä kaikesta Uponorin osaketta koskevasta tiedosta. Sekä positiiviset että negatiiviset tiedot voivat olla olennaisia. Jos jonkin tiedon olennaisuudesta on epäselvyyttä, kyseinen tieto tulee tulkita olennaiseksi.

Olennaisia tietoja, jotka pääsääntöisesti julkistetaan pörssitiedotteina, ovat muun muassa:
 • tulosjulkistukset
 • toteutuneet tuloksen tai tulosennusteen muutokset, mikäli ne ovat poikkeavat ennustetusta
 • valmisteilla oleva tai mahdollinen fuusio, yrityskauppaa tai osakkeiden ostamista koskeva tarjous
 • merkittävän omaisuuserän tai tytäryhtiön myynti
 • merkittävän asiakkaan tai toimittajan saaminen tai menettäminen
 • merkittävät muutokset ylimmässä johdossa
 • merkittävät tapahtumat meneillään olevassa oikeudenkäynnissä tai mahdollista oikeudenkäyntiä edeltävässä prosessissa
 • uusien osakkeiden tai velan liikkeeseenlasku
 • uuden tuotteen tai liiketoiminnan lanseeraaminen
Pörssitiedotteena julkistetaan myös muita säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyviä asioita (kuten johdon liiketoimet, kutsut yhtiökokouksiin ja niiden päätökset), vaikka sellaiset tiedotteet eivät yleensä sisällä osakkeen arvoon vaikuttavia seikkoja.

Uponorin tiedotteet ja raportit laaditaan suomeksi ja englanniksi, mutta niihin liittyvät esitykset voidaan laatia yksinomaan englannin kielellä. Sijoittajasivuston kielet ovat suomi ja englanti.
 

Tiedotuskanavat

Yhtiön tärkeimmät tiedotuskanavat sijoittajille ovat pörssitiedotteet, taloudelliset raportit ja yhtiön sijoittajasivusto.

Uponor pyrkii noudattamaan pörssi- ja lehdistötiedotteiden julkaisemisessa asianmukaisia sääntöjä ja määräyksiä. Pörssitiedotteet sisältävät yleensä tietoa, joka voi olla olennaista ja näin ollen vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon. Lehdistötiedotteet puolestaan sisältävät yleensä tietoa, joka voi kiinnostaa sijoittajia tai olla heille merkityksellistä ja jolla voi olla yhtiölle PR-arvoa.

Uponor päivittää säännöllisesti verkkosivuillaan olevia tietoja, joten sivusto on ensisijainen yhtiötä koskevan ajantasaisen ja historiallisen tiedon lähde kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat luettavissa verkkosivuilla heti niiden julkistamisen jälkeen.

Sijoittajatapaamiset ja sijoittajille suunnatut esitykset
Uponor pitää säännöllisesti yhteyttä sijoittajayhteisöön edistääkseen sijoittajien ymmärrystä yhtiön strategioista, toiminnasta ja taloudesta sekä antaakseen analyytikoille ja sijoittajille mahdollisuuden tavata ja arvioida henkilökohtaisesti Uponorin johtoa. Yhteydenpidon muotoja ovat puhelinkeskustelut, kahdenkeskiset tapaamiset, ryhmätapaamiset, roadshow-tilaisuudet ja pääomamarkkinapäivät. Lisäksi yhtiö osallistuu erilaisiin itse isännöimiinsä ja analyytikkotahojen isännöimiin tiedotustilaisuuksiin ja muihin kokouksiin pääasiassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhtiö ei paljasta näissä tilaisuuksissa olennaista julkaisematonta tietoa. Yleensä tällaisista tilaisuuksista kerrotaan etukäteen yhtiön verkkosivuilla olevassa talouskalenterissa.

Uponor voi järjestää tiedotustilaisuuksia sijoittajille, analyytikoille ja tiedotusvälineille tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkistamisen yhteydessä. Tilaisuuksista voi jälkikäteen katsoa tai kuunnella tallenteen yhtiön verkkosivujen kautta.

Sijoittajasuhdetiimi koordinoi ja toteuttaa tapaamiset institutionaalisten ja yksityisten suursijoittajien, osakkeenomistajien ja analyytikoiden kanssa.

Uponor voi pyydettäessä tarkistaa talousanalyytikoiden laatimien raporttien luonnoksia. Tällaisia asiakirjoja koskevien kommenttien tulee rajoittua raportin tai mallin niihin osiin, jotka sisältävät lausuntoja historiallisista tiedoista, tai seikkoihin, jotka liittyvät yhtiön harjoittaman toiminnan kuvaukseen. Uponor voi myös korjata tällaisissa raporteissa tai malleissa julkaistuja olennaisia asiavirheitä. Uponorin johtajat eivät saa missään tilanteessa kommentoida, vahvistaa tai kiistää tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai talousennusteita tai antaa ohjeistusta niitä varten, paitsi selventääkseen voimassaolevaa ohjeistusta.

Uponor ei toimita missään muodossa edellä kuvatun kaltaisia analyytikoiden raportteja tai malleja yhtiön ulkopuolisille tahoille. Talousanalyytikoiden Uponoria ja/tai muita yhtiöitä koskevia raportteja voidaan ajoittain jakaa ja niihin voidaan viitata rajoitetusti yhtiön sisällä. Yhtiö voi verkkosivujensa sijoittajaosiossa tai talousraporteissaan julkaista niiden analyytikoiden ja heidän edustamiensa yritysten nimiä, jotka sillä hetkellä tekevät tutkimusta Uponorista. Yhtiö voi julkaista myös yhteenvetoja heidän suosituksistaan.
 

Talouskalenteri

Uponorin sijoittajasivuilla on säännöllisesti päivitettävä talouskalenteri (IR-kaleneteri). Uponor pyrkii julkistamaan kaikki tulevan vuoden tärkeimmät tapahtumat etukäteen kunkin kalenterivuoden viimeisellä neljänneksellä. Kalenterista käyvät ilmi taloudellisten tietojen julkistuspäivät sekä sijoittajatapaamisten, konferenssien ja roadshow-tilaisuuksien paikat ja ajankohdat.


Yhtiöön liittyvien tietojen kommentointi

Yhtiön taloudellisen kehityksen kommentointi

Sijoittajasuhdetiimi, eli toimitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja, voi antaa tiedotusvälineille lausuntoja yhtiön taloudellisesta tilanteesta.

Uponor julkistaa yleensä seuraavat tiedot konsernitason lukuina (konsernitilinpäätös):
 • luettelo osakekohtaisista ja muista tunnusluvuista neljännesvuosittain ja vuosittain, säännöllisesti julkaistavien IFRS-tulosraporttien yhteydessä
 • 10 suurimman maan liikevaihto
 • liiketoimintaryhmien liikevaihto (vuositasolla)
Uponor ei yleensä ilmoita myytyjen tuotteiden hankinnan ja valmistuksen kulujen (COGS) jakautumista edes konsernitasolla. Segmenttitasolla Uponor julkistaa neljännesvuosittain tiedot liikevaihdosta, liikevoitosta ja henkilöstöstä sekä vuosittain muita lainsäädännön edellyttämiä tietoja esimerkiksi poistoista ja arvonalentumisista, investoinneista, varoista ja veloista.

Edellä lueteltujen tietojen lisäksi Uponor voi tapauskohtaisesti kommentoida suullisesti yhden tai useamman maantieteellisen alueen kysynnän kehitystä, liiketoimintaryhmien liikevaihdon kehitystä, kustannuksia ja hintoja, asiakkaita tai kilpailijoita sekä muita merkityksellisiä alan kehityssuuntia.
 

Huhujen kommentointi

Yhtiö ei edes pyydettäessä kommentoi koskaan markkinoilla esiintyviä huhuja, kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa asioita tai toimia, yhtiön omistajia tai omistusta koskevia asioita tai yhtiön osakkeen arvoa paitsi, jos ohjeistus on tarpeen markkinoiden väärinkäsityksen korjaamiseksi.

Mikäli olennaista tietoa vuotaa yhtiön ulkopuolelle, Uponor julkaisee asiasta lausunnon arvopaperimarkkinoiden säädösten mukaisesti.

Yhtiön lausunnonantajat eivät saa kommentoida markkinoilla esiintyviä spekulaatioita, huhuja, tietovuotoja tai muita vastaavia tietoja kysymättä ensin neuvoa laki- ja viestintätoiminnoista. Jos neuvoja ei ole saatavilla, Uponor ei kommentoi huhuja, tietovuotoja tai muita vastaavia tietoja.
 

Hiljainen jakso

Uponor noudattaa sijoittajaviestinnässään hiljaisen jakson tai suljetun ikkunan periaatetta. Hiljaisen jakson aikana Uponor ei kommentoi markkinanäkymiä tai liiketoimintaan ja tulokseen vaikuttavia seikkoja, eikä yhtiö myöskään keskustele katsauskauteen tai meneillään olevaan tilikauteen liittyvistä tapahtumista tai trendeistä. Jakson aikana Uponor ei järjestä analyytikoiden, sijoittajien tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tapaamisia, joissa tällaisia asioita käsiteltäisiin.

Hiljainen jakso alkaa kunkin katsauskauden lopussa, kuitenkin aina vähintään 30 vuorokautta ennen tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistusta, ja päättyy tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamispäivänä.

Hiljaiset jaksot ilmoitetaan IR-kalenterissa yhtiön verkkosivuilla.
 

Tulevaisuutta koskevat tiedot ja ohjeistus


Uponor antaa tulevaa taloudellista kehitystään koskevaa ohjeistusta vain taloudellisen raportoinnin yhteydessä hallituksen hyväksymällä tavalla. Vallitsevana käytäntönä on antaa vuositasolla ohjeistusta liikevaihdon ja liikevoiton ja/tai liikevoittomarginaalin kokonaistasosta tai kehityksestä. Ohjeistuksessa voidaan käsitellä myös muita, esim. tunnuslukuihin ja investointien tasoon liittyviä seikkoja. Uponor ei pääsääntöisesti anna vuosineljänneksiä tai yksittäisiä segmenttejä koskevaa ohjeistusta. Uponor voi toisinaan poiketa tästä käytännöstä.

Ohjeistus perustuu aina laatimishetkellä vallinneeseen markkinatilanteeseen, joten toimintaympäristön muutokset voivat vaikuttaa ohjeistukseen.

Yhtiön käytäntönä on tarkistaa osavuosikatsauksien yhteydessä aiemmin julkaistu ohjeistus ja tehdä siihen tarvittaessa pieniä muutoksia. Tulosvaroitus, joka kertoo yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman merkittävästä muutoksesta, annetaan ilman aiheetonta viivytystä, mikäli on todennäköistä, että yhtiön tulos poikkeaa huomattavasti koko vuotta koskevasta ohjeistuksesta tai tasosta, jota markkinat voivat kohtuudella odottaa.

Yhtiö voi antaa myös muunlaista ohjeistusta, joka voi auttaa analyytikoita ja sijoittajia tekemään omat arvionsa tai sijoituspäätöksensä. Tällaista ohjeistusta voivat olla muun muassa:
 
 • kvalitatiiviset lausunnot markkina- ja kilpailutilanteesta
 • kehityssuuntia koskevat tiedot, jotka voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan
 • toimialakohtaiset tiedot
 • kvalitatiiviset lausunnot ylätason toimenpiteistä, esim. liikevaihtoa tai voittoa kerryttävistä seikoista
 • arviot tai ennusteet seikoista, jotka voivat kerryttää liikevaihtoa tai voittoa
 • merkittäviä liiketapahtumia tai uudelleenjärjestelyjä koskevat pro forma -luvut
 • kvalitatiiviset tiedot liiketoimintaa koskevista toimenpiteistä tai sisäisistä tapahtumista.
Uponor seuraa markkinoiden odotuksia. Toisinaan, esimerkiksi suurten tai äkillisten markkinamuutosten tai yhtiön sisäisten muutosten yhteydessä, läpinäkyvyyttä voi olla mahdotonta saavuttaa ja markkinoiden perustellut odotukset yhtiön taloudellisesta kehityksestä saattavat poiketa voimassa olevasta ohjeistuksesta tai yhtiön omista arvioista. Uponor voi tällöin päättää ohjeistaa markkinoita eri tavoin, kuten julkistamalla etukäteis- tai alustavia tietoja yhtiön tuloksesta.

Yhtiön kaikki lausunnot ja esitykset voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat liiketoiminnan sen hetkiseen laajuuteen ja johdon odotuksiin ja käsityksiin tulevaisuudesta. Todellinen tulos voi poiketa huomattavasti näissä lausunnoissa esitetyistä arvioista.
 

Sisäpiiripolitiikka ja tiedonanto-ohjeet

Uponor on vahvistanut sisäpiiripolitiikan, joka koskee koko henkilökuntaa mukaan lukien johtajat ja hallituksen jäsenet. Kuvaus sisäpiiriasioiden hallinnosta on esitelty yhtiön verkkosivuilla.

Uponor viestintä- ja tiedonantopolitiikka.pdf